Volný blok podal hromadnou žalobu na diskriminační vyhlášku MZČR

Jak jsme již informovali, Volný blok připravoval žalobu na diskriminační vyhlášku MZČR ohledně povinného očkování, kterou dnes prostřednictvím advokátní kanceláře podal!

K této hromadné žalobě se zatím přidalo více než 4600 občanů České republiky a v žalobě figurují jako svědci, kteří buď již zažili diskriminaci jako neočkovaní, nebo se odmítají podvolit povinnému očkování. Pokud se chcete ještě k hromadné žalobě přidat, můžete. Na email dohody@volnyblok.cz uveďte, že se přidáváte k hromadné žalobě, sdělte jméno a přijímení, datum narození, bydliště a pokud chcete i profesi. Budete vedeni jako svědci.

Pokud nám chcete přispět na náklady s žalobou spojenými, využijte náš transparentní účet 2201479352/2010

Znění hromadné žaloby:

Mgr. Karel Nedbálek

advokát
zapsaný v seznamu advokátů ČAK pod č. 15878

IČ: 03433544   

č. p. 520, 763 15 Slušovice             bankovní spojení: 2400674601/2010                           mob.:+420 724 786 207 
id datové schránky: 667qw99                                                    e-mail: nedbalek.k@gmail.com


Nejvyšší správní soud
Moravské náměstí 611/6
602 00 Brno – Brno-město
Česká republika

                                                             Ve Slušovicích dne 19. 12. 2021

Žalobce:VOLNÝ blok, sídlem U průhonu 1201/23, 170 00 Praha – Holešovice, Česká republika, IČO: 71443240
    Zastoupen:           Žalovaný: dále jen „Žalobce“   Mgr. Karlem Nedbálkem, advokátem, č.e. ČAK 158 78 se sídlem Slušovice, č. p. 520, PSČ: 763 15, IČ: 03433544                                                                       MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ, sídlem Palackého náměstí 375/4, 128 00 Praha – Nové Město, Česká republika, IČO: 00024341, 

J e d n o u (elektronicky)

Žaloba na zrušení vyhlášky 466/2021 Sb.

Soudní poplatek bude uhrazen k výzvě soudu, po sdělení bankovního spojení.

 Přílohy: dle textu

I.

Označení napadeného opatření

Žalobce je právnickou osobou, politickou stranou dle zákona 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách, a obrátilo se na ni více jak 2509 občanů

Žalovaná vydala dne 7. prosince 2021 pod 466/2021 Sb. vyhlášku, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů. Částka Sbírky 209 byla rozeslána dne 10. prosince 2021 (dále jen: „napadené opatření“).

Ustanovení § 13 zákona 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen: pandemický zákon) přiznává právo podat k Nejvyššímu správnímu soudu žalobu na zrušení legislativních opatření přijímaných v režimu pandemického zákona nebo zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. K projednání návrhu podle soudního řádu správního, na zrušení mimořádného opatření podle tohoto zákona nebo mimořádných opatření podle § 69 odst. 1 písm. b) nebo i) zákona o ochraně veřejného zdraví ve stavu pandemické pohotovosti, jejichž účelem je likvidace epidemie COVID-19 nebo nebezpečí jejího opětovného vzniku a které mají celostátní působnost, je příslušný Nejvyšší správní soud, pokud mimořádné opatření vydalo ministerstvo. Pandemický zákon nabyl účinnosti dnem následujícím po vyhlášení, tedy 27.02.2021. Tímto dnem tedy nastal stav pandemické pohotovosti.

Žalobce je přesvědčen, že citovaná vyhláška 466/2021 Sb., je v materiálním smyslu opatřením přijímaným v režimu pandemického zákona, tedy, že jejím zamýšleným účelem je právě předcházení pandemii. Ministerstvo za účelem likvidace epidemie COVID-19 nebo nebezpečí jejího opětovného vzniku nařídit mimořádné opatření, kterým přikáže určitou činnost přispívající k naplnění uvedeného účelu, mimo jiné přikazuje činnost, povinnost podrobit se povinnému očkování.

Ustanovení § 4 pandemického zákona stanoví, že při vydávání mimořádných opatření podle § 69 odst. 1 písm. b) nebo i) zákona o ochraně veřejného zdraví, jejichž účelem je likvidace epidemie COVID-19 nebo nebezpečí jejího opětovného vzniku a které mají celostátní působnost, se použije § 3 odst. 1 až 5 a § 9 obdobně.

Dne 6. prosince 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. MZDR 44908/2021-1/MIN/KAN.

V odpovědi na žádost ze dne 14. prosince 2021 žalovaná strana uvádí mimo jiné:

Všem 4 léčivým přípravkům (vakcínám) používaných v ČR k plošnému očkování proti onemocnění Covid-19 Comirnaty, Spikevax (Moderna), Vaxzevria, COVID-19 Vaccine (Janssen) byla udělena podmínečná registrace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004. Podmínečná registrace je jedním z mechanismů regulace EU umožňujícím včasný přístup na trh léčivým přípravkům nezbytným pro urgentní lékařskou potřebu včetně krizových situací.

Důkaz: citovaná Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci č. j.: MZDR 44908/2021-2/MIN/KAN

I z této indicie je patrné, že všechny kroky Žalovaného, včetně stanovení povinnosti mimořádného a zvláštního jsou mimořádnými opatřeními. Ministerstvo mělo povinnost vydat tuto vyhlášku v režimu opatření podle pandemického zákona, jinak by bylo všem dotčeným subjektům upřeno právo na soudní ochranu dle § 13 pandemického zákona.

II.

Žalobní body

 1. Bezpečí vakcín nebylo dostatečně prověřeno testováním, její schválení bylo pouze podmínečnou registrací.
 2. Očkování v této věci by mělo být dobrovolné, mělo by se opírat o skutečný a informovaný souhlas se zdravotními dopady.
 3. Vyhláška postrádá odůvodnění, hlavně riziko mezi očkovanými a neočkovanými.
 4. Vyhláška nebyla konzultována s experty nově nastupující vlády.
 5. Po zveřejnění vyhlášky odstoupil policejní prezident s odůvodněním, že napadená vyhláška způsobí kolaps bezpečnostních sborů v případě jejího uplatnění.
 6. Vyhláška. nese prvky diskriminace a segregace bez zdůvodnění, jedná se politické rozhodnutí.
 7. Vyhláška, co bude mít nežádoucí bezpečnostní a zdravotní následky, stav policie a poskytovaní zdravotní služby.

Ad 1. žalobnímu bodu – nedostatečné prověření bezpečnosti vakcíny

Jak potvrdil sám žalovaný, jsou registrace všech dostupných vakcín (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, COVID-19 Vaccine Janssen) proti nemoci covid-19 v době vydání napadeného opatření evidovány jako „podmínečné“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 726/2004

Důkaz: citovaná Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci č. j.: MZDR 44908/2021-2/MIN/KAN

Vakcíny jsou podmíněně schváleny a musí být označeny červeným trojúhelníkem s nápisem:

“Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování.“

Znamená to, že není známa například dlouhodobá účinnost a dlouhodobá bezpečnost a je třeba tento přípravek pečlivě sledovat, protože o přípravku je k dispozici méně informací. Dle přesvědčení žalobce v krizových situacích se změkčuje posuzování tak, aby přípravek mohl být rychleji k dispozici a léčbě. Neznamená to ovšem, že na základě takové registrace může kdokoli tvrdit, že přípravek je bezpečný. Pacient musí být o takové situaci řádně informován, a právě i proto je vyžadováno označení s červeným trojúhelníkem a nápisem.

Žalovaná nevysvětluje, na základě, jakého dokumentu může tvrdit, že Vakcína je bezpečná, snášenlivá, zaručující imunogenicitu a účinná proti COVID-19 u zdravých jedinců, a dokonce i u těhotných žen?

Jeden z důvodů, proč nebyla udělena konečná registrace léčivého přípravku je chybějící zpráva o bezpečnost, snášenlivosti, imunogenicitě a účinnosti kandidátů RNA vakcíny proti COVID-19 u zdravých jedinců!

Taková studie vyžaduje určitý čas, je v současné době v průběhu. Znamená to, že výrobce vakcíny netvrdí, že Vakcína je bezpečná. Zato representant ministerstva zdravotnictví otevřeně propaguje její bezpečnost, i když není schopen ji doložit. Takového aktu není schopen ani vámi zmíněný úřad (EMA)[1].

Důkazní návrh: Žalovaný by měl být v dané věci soudem vyzván, aby předložil důkaz, který toto jeho tvrzení podporuje.

Ministerstvo zdravotnictví se řádně nevypořádalo s otázkou bezpečnosti, pouze informovalo, že vakcíny jsou podmíněně schváleny a jsou řádně registrovány. Taková odpověď nedává záruku o bezpečnosti vakcín na COVID-19.

V příloze přikládáme studii, která má odpovědět na dané otázky, ovšem poslední pacient má být vyšetřen až 2. května 2023 a závěrečná zpráva se dá očekávat na konci roku 2023.

Důkaz: Studie popisující bezpečnost, snášenlivost, imunogenicitu a účinnost kandidátů RNA vakcíny proti COVID-19 u zdravých jedinců, je dostupná na: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728

V současné době existuje mnoho otázek a málo odpovědí o účinnosti podmíněně schválených vakcín na našem území. Než dostaneme jednoznačnou, konečnou a nepodmínečnou odpověď o bezpečnosti, snášenlivosti, imunogenetice a účinnosti, musíme zachovat kontrolní skupinu, napříč všemi věkovými skupinami a profesním zařazením ve společnosti. Na konci roku 2020 nám několik výrobců představilo vakcíny, které měly ochránit jedince od nemoci a šíření viru. Dnešní zkušenost, potvrzená daty, ovšem ukazuje, že očkovaná osoba se může nakazit nemocí, stát se infekční a šířit onemocnění, dále jsou dokumentovány střednědobé až dlouhodobé vedlejší účinky. Kromě problémů s plodností, zánětů srdce a krevních sraženin, je dalším vedlejším účinkem pozorovaným u plně „očkovaných“ diabetes 1. typu. To dává smysl, vezmeme-li v úvahu biodistribuční data, která tvrdí, že se vrcholový protein hromadí v břišní dutině, plicích a na mozku. Diabetes 1. typu je vážný problém, protože vás po zbytek života zanechá metabolicky handicapovaným. Toto zjištění je vážný problém, především pro skupinu občanů 60 plus. Nesmíme se unáhlit a získat dostatek informací o bezpečnosti a potencionálních všech vedlejších účincích.

EMA uvádí: „Biodistribuce: Několik zpráv naznačuje, že RNA formulované LNP se mohou distribuovat spíše nespecificky do několika orgánů, jako je slezina, srdce, ledviny, plíce a mozek. v souladu s tím výsledky z nově předané studie 185350 naznačují širší vzorec biodistribuce. Toto pozorování EMA odpovídá rostoucímu počtu nežádoucích příhod a je v souladu s údaji TrialSite získanými prostřednictvím FOIA, které ukazují koncentrace RNA formulovaných s LNP ve slezině, vaječnících, jiných tkáních a orgánech.”

Důkaz: Studie dostupná na: https://www.gov.uk/government/publications/freedom-of-information-responses-from-the-mhra-week-commencing-1-july-2021/freedom-of-information-request-on-reg-174-for-pfizer-covid-19-mrna-vaccine-foi-21-611

Musíme přehodnotit vnímání pojmu vakcína a označovat tyto výrobky spíše jako léčivo. Dnes už výrobci údajných vakcín pod tlakem dat přiznávají, že jejich výrobek ochrání jedince pouze od těžkého průběhu. Data nám ukazují, že tyto látky nezaručují proklamované vlastnosti vakcíny, která měla chránit od nemoci a šíření infekce! 

O těchto léčivech máme stále málo informací, proto musíme řádně informovat lékařem každého pacienta i o nových zjištěných informacích, a to jak pozitivních, tak i negativních, jaké mohou dané osobě hrozit potencionální vedlejší účinky. Pacient na základě svobodné vůle se má právo sám rozhodnout, zda podstoupí léčbu. Hromadná vakcinace bez osobního pohovoru lékaře a pacienta by měla být zakázána.

Zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. jasně říká v § 28 odst.1 “Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li tento zákon jinak.” (Tento paragraf nepřipouští jednání na základě vyhlášky)

Ad 1. žalobnímu bodu – nedostatečné prověření bezpečnosti vakcíny

Firma Pfizer, která byla právníkem Aaronem Siri žalována stran nežádoucích účinků, dostala nařízeno soudem, aby zveřejňovala kontinuálně výsledky studií a poskytovala je právníkovi průběžně, a ne až konečnou zprávu po dokončení hodnocení v roce 2023.[2], Až téměř 3 měsíce od doby, kdy licencovala vakcínu Pfizer Covid-19, vydala FDA první kolo dokumentů, které získala před licencováním tohoto produktu. Produkce sestávala z 91 pdf stránek, jednoho xpt souboru a jednoho txt souboru.[3] 

Jedním z vytvořených dokumentů je Kumulativní analýza poregistračních hlášení nežádoucích účinků [vakcíny], obdržených do 28. února 2021, což jsou pouhé 2 ½ měsíce poté, co vakcína obdržela povolení k nouzovému použití (EUA). Tento dokument odráží nežádoucí příhody po očkování, které dokončily „cyklus pracovních postupů“ společnosti Pfizer v USA i mimo ně do 28. února 2021.

Společnost Pfizer na straně 6 vysvětluje, že „Vzhledem k velkému počtu zpráv o spontánních nežádoucích příhodách obdržených pro produkt [Pfizer], upřednostňuje zpracování závažných případů…“ a že společnost Pfizer „také přijala několik opatření, aby pomohla zmírnit velký nárůst hlášení nežádoucích příhod“

Pokud jde o objem hlášení, za 2 ½ měsíce po uvedení na trh, společnost Pfizer obdržela celkem 42 086 hlášení obsahujících 158 893 „událostí“. Většina těchto zpráv byla z USA a nepoměrně se týkaly žen (29 914 vs. 9 182 poskytnutých muži) a osob ve věku 31 až 50 let (13 886 vs. 21 325 pro všechny ostatní věkové skupiny dohromady, s dalšími 6 876, jejichž věk nebyl znám). Také 25 957 událostí bylo klasifikováno jako „poruchy nervového systému[4]

Ad 3. žalobnímu bodu-statistiky mezi očkovanými a neočkovanými

Zatím co u nás se nevedou statistiky očkovaných a neočkovaných dle oficiálních britských zdrojů, od srpna jsou v Anglii 4 z každých 5 úmrtí na covid-19 plně očkovaní. Data pocházejí z agentury UK Health Security Agency (UKHSA), která je výkonnou agenturou ministerstva zdravotnictví a sociální péče. UKHSA publikuje týdenní zprávu „Vaccine Surveillance“, která obsahuje údaje o případech Covid-19, hospitalizacích a úmrtích podle stavu očkování po dobu čtyř týdnů.[5]

Míra hospitalizace a úmrtnosti u plně očkované populace je však děsivě vyšší a rovná se šokujícím 63 %. To znamená, že plně očkovaná populace má o 2,4/142 % vyšší pravděpodobnost, že zemře po hospitalizaci na Covid-19. Jasně ilustruje, že se do značné míry jedná o pandemii plně očkovaných. Mezi 16. srpnem a 21. prosincem 21 došlo v Anglii k 3 070 úmrtím na Covid-19 mezi neočkovanou populací, ve srovnání s 12 058 úmrtími mezi očkovanou populací ve stejném časovém období. To je rozdíl 293 %.

Míra úmrtnosti se vypočítá vydělením počtu známých úmrtí počtem známých případů v populaci. , Míra úmrtnosti mezi neočkovanou populací je pouze 0,2 %, což je v souladu s průměrnou úmrtností v roce 2020, než byla populaci zavedeno očkování na Covid-19.


Hospitalizace COVID-19

Graf č.1: Počet hospitalizací a úmrtí Covid-19 podle stavu očkování v Anglii mezi 16. 8.-5. 12.


Úmrtí na covid-19

Graf č. 2: kumulatívní úmrtí na Covid-19 podle stavu očkování v Anglii mezi 16. 8.-5. 12.


Míra úmrtnosti na COVID-19 podle stavu očkování

Graf č. 3: míra úmrtnosti hospitalizací mezi neočkovanou a očkovanou populací za posledních 16 týdnů. 

Důkaz: Statistiky očkovaných a neočkovaných v Anglii

III.

Závěrem lze konstatovat, že vyhláška o povinném očkování proti COVID 19 u osob nad 60 let a u vybraných profesí je neúčinná z důvodů.

 1. Nemáme k dispozici řádné schválenou vakcíny proti nemoci COVID 19.
 2. Vakcína, která byla podmíněně schválená, se chová spíše jako léčivo. “Vakcína: (též očkovací látka nebo imunizační agens) je látka, jejíž vpravení do organismu má zajistit stimulaci imunitního systému, aby si organismus vytvořil mechanismus obrany proti konkrétnímu onemocnění bez toho, aby skutečně onemocněl.”
 3. O léčivu, kteří jednotliví výrobci nazývají vakcínou se prokázala neúčinnost v průběhu času, protože nechrání pacienty od nemoci ani od šíření infekce.
 4. Pokud bude jakékoli léčivo nebo vakcína v procesu podmínečně schvalovacím procesu, nelze nařídit plošné nasazení takovým způsobem abychom pro objektivní informace v budoucnu vyřadili kontrolní skupinu. Každá studie musí být kontrolována kontrolní skupinou, jinak by pominul důvod takové studie vykonávat.

IV.

Důkazní návrhy na výslech svědků

Na žalobce jako politickou stranu se obrací stále vyšší počet nespokojených občanů,
kteří odmítají povinné očkování a tím také povinnosti stanovené napadeným opatřením.

Návrh na provedení důkazu výslechem svědků.

Svědek 1: paní Libuše Letáková, Nádražní 128   39806 Mirovice:

Chci se přidat k hromadné žalobě proti povinnému očkování.

Důvody: Každý zdravotnický úkon vyžaduje: Informovaný souhlas

    a) mám právo být informována o vedlejších účincích. Očkování /vakcinace/ bezesporu spadá do této kategorie.

     b) mé rozhodnutí musí být zcela dobrovolné, ne pod nátlakem, společenským, či v zaměstnání, nebo jiná diskriminační opatření, která omezují mou svobodu občana tohoto státu. Praxe života v České zemi ukázala, že vakcína proti Covid 19 není účinná, tak jak bylo proklamováno. Předpokladem vakcíny je, že zamezuje šíření infekce. Bylo v číslech ukázáno, že v případě této vakcíny proti Covid 19 tomu tak není.

       c) doposud nejsou vydána, a tudíž ani dodržována v praxi, žádná koordinační a léčebná opatření pro běžná zdravotnická střediska, přitom možná léčba je již známa. Občané, kteří zjistí pozitivitu nejsou léčeni a nejsou jim sděleny možnosti řešení jejich stavu. Jsou ponecháni sami sobě až do ev. hospitalizace v závažném stavu.

Svědek 2: MUDr. Marek Obrtel, Rokytnice 132, 751 04.

Svědek 3: MUDr. Štefan Horák, Lidická 1143, 763 02 Zlín Malenovice.

Vyhláška o povinném očkování

1/nemá žádné medicínské opodstatnění,

2/četnost případů covid19 není tak vysoká, aby dosáhla velikosti pandemie a není důvod situaci řešit takovými kroky,

3/ nejsou zdaleka vyčerpány všechny možnosti prevence a včasné léčby, které by řešily situaci přirozeným způsobem.

Další světci budou průběžně doplňovaní

Svědek n: ………………………….

Jsme jedinečné individuální a svobodné bytosti. Měli bychom se navzájem respektovat. Pokud toho nejsme schopni, a to je čistě náš problém, je naše volba, kde si dáme své hranice. Nesmíme ohrožovat druhé, ale druzí očkovaní, jak je vidět z grafu ohrožují nás neočkované.

Ale vnucovat názor občanům, a dokonce pod pohrůžkami, tak to není pouze manipulace. Nikdo osobně z těch, kteří rozhodují za nás, neponese osobní zodpovědnost za všechny důsledky této situace na možné vedlejší nežádoucí účinky vakcíny.

V.

Žalobní petit

Žalobce navrhuje, aby Nejvyšší správní soud vydal následující

r o z s u d e k:

vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 466/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů,

se v částech, které se dotýkají opatření proti nemoci covid-19,

ruší.

VOLNÝ blok


[1] EMA – European medicines agency

[2] Zdroj: http://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/10/001-Complaint-101021.pdf

[3]Zdroj: https://phmpt.org/pfizers-documents/..

[4] Zdroj: https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/attorney-releases-first-pages-subpoenaed-fda-files-shows-pfizer-documented-158893-adverse-events-25957-nervous-system-disorders/

[5] Zdroj: https://dailyexpose.uk/2021/12/11/report-shows-4-in-5-covid-deaths-fully-vaccinated/#comments.

3 komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *