Testování dětí ve školkách a školách: Lze to dětem ukládat?

2021-06-23 | Z domova

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

V mateřských školách se v dubnu 2021 připravovali na nástup předškoláků, kteří se do školek měli nahrnout od pondělí 12. dubna. Vláda schválila scénář návratu do škol v podobě, kterou týden předtím představili ministři školství Robert Plaga a zdravotnictví Jan Blatný (oba za ANO). Váže se na ně nově povinnost dvakrát týdně testovat děti antigenními testy.

Ředitelka MŠ Pštrossova v Praze 1 Jarmila Zavadilová se nejvíc obává pondělních a čtvrtečních rán. „Děti budou testované dvakrát týdně, neinvazivními antigenními testy, kdy při výtěru z nosu stačí zasunout štětičku jen do hloubky jeden a půl centimetru. Ale bojím se toho, že to budeme muset dělat my, což považuji jednak za nešťastné vzhledem k věku dětí, které by to jistě lépe snesly od rodičů,“ popisuje Zavadilová

„Z druhé strany my nejsme na takové úkony pojištění, nemáme ani proškoleného zdravotníka a máme tu řadu dětí, které mají už tak překrvenou sliznici a často jim z nosu krvácí. Obávám se, aby to pro ně nebylo traumatizující,“ dodává. Děti mají s rodiči vyčkat na výsledek, a až pak se mohou připojit ke spolužákům ve třídě.

Zdroj: Novinky.cz, 2021-04-08

Z diskuze

Je to na nás, na rodičích (zákonných zástupcích) abychom jasně řekli "NE", že na to nemají právo, nemůžou vyloučit dítě ze školy, školky, když toto jim zaručuje jak Ústava ČR, tak mezinárodní úmluvy, na základě neprovedení testu aniž by vykazovalo dítě nějaké příznaky nemoci! Provedení testů na nezletilém dítěti nesmí být prováděno nikým, jen zdravotním personálem! Ani učiteli, ani rodiči, ani samotnými nezlet. dětmi!

Navíc musí být prováděno v prostorách kde zajistí jejich bezpečný odběr, při kterém nehrozí nakazit se od jiných (nemožné)!

Jakékoliv nařízení učitelům vládním aparátem aby toto porušovali nebo dělali, musí učitelé odmítnout, jinak půjde v případě jakýchkoliv problémů s tím spojených vše na jejich "triko"!

O tomto rozhodovali ve vládě lidé,kteří nemají ani zdravotnické vzdělání,natož byli odborníky na danou problematiku a jde jen o ziskuchtivost těchto lidí, spojenou s testy a rouškami které se budou hromadně používat! To dokazují i zakázky schválené vládou ANO v nouzovém stavu a také zpráva NKÚ která to jen potvrdila!

Samotní poslanci ANO, přezkoumání smluv uzavřených v nouzovém stavu hlasováním odmítli!

Děti nejsou nástroje k tomu, aby se někdo obohatil ze státního rozpočtu a zneužíval tak vládní moc!

Právní hledisko

PDF: VZOR dopis rodič – škola

Zdravotní testování dítěte ze strany učitele: Přestupek až za 1 mil. Kč

Dle zákona č. 372/2011 Sb. je testování na přítomnost jakékoli nemoci nebo jejího původce (vč. SARS-CoV-2) zdravotní službou (§ 5 odst. 2 písm. b). Dle § 28 lze pacientovi zdravotní službu poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem a každý pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni. Pacient má také právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, je-li nezletilou osobou. Dovoluji si Vás rovněž upozornit, že poskytování zdravotních služeb třetí osobou, která k tomu není oprávněna, může naplnit i skutkovou podstatu přestupku ve smyslu ust. § 114 odst. 1 písm. a) zákona č.372/2011 Sb., za který lze uložit pokutu až do výše 1 mil. Kč.

Dětem nelze ukládat, aby si test provedly samy

Z opatření MZd je patrná zjevná snaha tato kogentní ustanovení zákona obejít tím, že ukládá dětem, aby si test provedly samy na sobě!

Dítě až do osmnáctého roku se nepovažuje za osobu plně svéprávnou. Právně jednat může pouze v rozsahu své rozumové a volní vyspělosti. I proto nabývá trestní odpovědnosti až patnáctým rokem svého věku. Dítě nemůže dohlédnout pravého významu povinností ukládaných mu opatřeními MZd, nemůže si být plně vědom svých práv zaručených mu Listinou ani mezinárodními smlouvami, není schopno zcela pochopit souvislosti současné situace, ani to, zda jsou mu povinnosti ukládány v souladu se zákonem nebo nezákonně. Proto není možné, aby stát prostřednictvím opatření MZd dětem ukládal povinnosti, které zásadním způsobem zasahují do jejich Listinou zaručeného práva na vzdělání a zasahují do jejich dalších práv a svobod, zaručených Listinou a mezinárodními smlouvami.

Shrnutí

 • Antigenní testy jsou velmi nepřesné.
 • Pozitivní výsledek testu ještě neznamená infekčnost.
 • Dle zákona č. 372/2011 Sb. je testování na přítomnost jakékoli nemoci nebo jejího původce (vč. SARS-CoV-2) zdravotní službou (§ 5 odst. 2 písm. b).
 • Dle § 28 lze pacientovi zdravotní službu poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem.
 • Poskytování zdravotních služeb třetí osobou, která k tomu není oprávněna, může naplnit i skutkovou podstatu přestupku ve smyslu ust. § 114 odst. 1 písm. a) zákona č.372/2011 Sb., za který lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.
Jaké řešení má VOLNÝ BLOK?
 • VOLNÝ BLOK bude prosazovat listinu základních práv a svobod.
 • VOLNÝ BLOK nebude testovat bezpříznakové zdravé dospělé a děti.
 • VOLNÝ BLOK nebude zavírat školy a školy.
 • VOLNÝ BLOK přizve k řešení situace ty nejlepší odborníky.

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

 1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
 2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
 3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
  Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

 • Změňte název článku.
 • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok