Stigmatizace? Ano! Jak ji má umožnit Covid-19?

2021-09-24 | Odhalení

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Dokument z CDC.gov již 26. 7. 2020 přinesl překvapivé návrhy pro řešení covid "pandemie". Tímto "řešením" má být propracovaný systém separace zdravých ale nevakcinovaných občanů od občanů vakcinovaných. Dalším krokem je pak stigmatizace těchto zdravých ale nevakcinovaných občanů. Podívejte se sami, co tento dokument navrhuje!

Denně nás sdělovací prostředky zahrnují informacemi o počtech pozitivně nakažených, počtech lidí s těžkým průběhem onemocnění, zaplněností nemocnic, počtech očkovaných. Několikrát za den slyšíme doporučení, abychom se nechali očkovat, slyšíme o strategiích s cílem zvýšit proočkovanost mezi mladými lidmi a stále častěji se objevují komentáře se skrytou nebo přímo řečenou otázkou "co s nimi uděláme?" (s těmi neočkovanými). Na pozadí informací z Německa, kterých se nám ovšem z médií nedostává, byly v každé spolkové republice vyčleněny ubytovny určené k izolaci, i když byly využity jen ojediněle, zato např. australská vláda ve svých restrikcích spojených s pandemií šla mnohem dál vydatně podporována bulvárními médii, která uspořádala hon na "šiřitele" covidu a veřejně je zostuzovala.

A proč slovo stigmatizace? Protože se začíná objevovat v doposud neužívaném obsahovém spojením s Covidem-19 na některých oficiálních internetových stránkách s touto tématikou a samozřejmě s nabízející se odbornou pomocí, pokud se v takové situaci ocitnete.

Při pročítání dokumentu CDC (the U.S. Centers for Disease Control & Prevention - americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí), který aktualizovala 26.července 2020 na svých webových stránkách, s názvem Prozatímní operační úvahy o zavedení přístupu stínění k prevenci infekcí COVID-19 v humanitárních zařízeních, nabýváte pocit, že se ocitáte spíš na poli literatury science fiction.

Shielding: Stínění

Shielding - stínění, nový termín, který se hodlá zabydlet v našem informačním poli za zády s velkou CDC. A opravdu se začíná stmívat. Předpoklad realizace stínění spočívá na existenci pandemie, která je živena nejasnými čísly. Je třeba si dát pozor nad čím mávneme rukou.

Pojďme se podívat na úvahy CDC, jejichž podnětem je práce C. Favase Pokyny pro prevenci infekcí COVID-19 u vysoce rizikových osob v táborech a podobných zařízení, London School of Hygiene and Tropical Medicine, 31.března 2020.

CDC v úvodu píše:

Tento dokument představuje úvahy z pohledu amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) pro implementaci stínícího přístupu v humanitárním prostředí, jak je uvedeno v pokynech zaměřených na tábory, vysídlené obyvatelstvo a prostředí s nízkými zdroji. Tento přístup nebyl nikdy zdokumentován a u humanitárních partnerů, kteří v těchto oblastech zajišťují pomoc, vyvolal otázky a obavy. Účelem tohoto dokumentu je upozornit na potenciální problémy při provádění přístupu stínění z pohledu CDC a nasměrovat úvahy o provádění při nedostatku empirických údajů. Úvahy vycházejí ze současných známých důkazů o přenosu a závažnosti koronavirového onemocnění 2019 (COVID-19) a může být nutné je revidovat, jakmile bude k dispozici více informací.

Stínění: Co to znamená v praxi?

Cílem stínícího přístupu je snížit počet závažných případů COVID-19 omezením kontaktu mezi osobami s vyšším rizikem vzniku závažného onemocnění ("vysoké riziko") a běžnou populací ("nízké riziko"). Vysoce rizikoví jedinci by byli dočasně přemístěni do bezpečných nebo "zelených zón" zřízených na úrovni domácností, sousedství, tábora/sektoru nebo komunity v závislosti na kontextu a prostředí. Měli by minimální kontakt s rodinnými příslušníky a ostatními obyvateli s nízkým rizikem.

Z tohoto důvodu se v rámci přístupu "stínění" navrhuje fyzicky oddělit vysoce rizikové osoby od běžné populace, aby se upřednostnilo využití omezených dostupných zdrojů a zabránilo se zavádění dlouhodobých opatření k omezení šíření nákazy mezi běžnou populací.

Teoreticky může stínění splnit svůj cíl, kterým je ochrana vysoce rizikové populace před onemocněním a úmrtím. Zavedení tohoto přístupu však vyžaduje přísné dodržování daného protokolu.

Shrnutí přístupu stínění popsaného Favasem:

Úroveň

Úroveň domácnosti

Místnost/prostor určený pro vysoce rizikové osoby, které jsou fyzicky izolovány od ostatních členů domácnosti.

Pohyb/ interakce: Členové domácnosti s nízkým rizikem by neměli vstupovat do zelené zóny. Pokud je vstup nezbytný, měli by jej provádět pouze zdraví jedinci po umytí rukou a použití pokrývek obličeje. Interakce by měla probíhat v bezpečné vzdálenosti (přibližně 2 metry). Minimální pohyb vysoce rizikových osob mimo zelenou zónu. Nízkorizikoví členové domácnosti nadále dodržují sociální odstup a hygienické postupy mimo dům.

Úroveň sousedství

Určený úkryt/skupina úkrytů (max. 5-10 domácností) v rámci malého tábora nebo oblasti, kde jsou seskupeni členové s vysokým rizikem. Sousedé si "vyměňují" domácnosti, aby se v nich mohli ubytovat vysoce rizikoví jedinci.

Pohyb/ interakce: Stejné jako výše.

Úroveň tábora/odvětví

V rámci tábora/sektoru (max. 50 vysoce rizikových osob v jedné zelené zóně) je soubor přístřeší, jako jsou školy, komunitní budovy, kde jsou vysoce rizikové osoby fyzicky izolovány společně.

Pohyb/ interakce: Jeden vstupní bod slouží k výměně potravin, zásob atd. Pro setkávání obyvatel a návštěvníků slouží jedna zóna, kde mohou komunikovat, přičemž se praktikuje fyzický odstup (2 metry). Do zelené zóny ani mimo ni není povolen žádný pohyb.

Doporučené předpoklady

Každá zelená zóna má vyhrazenou latrínu/koupelnu pro rizikové osoby.

Přístup stínění nedoporučuje výstavbu žádných nových zařízení pro vytvoření zelených zón nicméně jen málokteré prostředí bude mít stávající přístřešky nebo společná zařízení s určenými latrínami/koupelnami pro ubytování vysoce rizikových osob. V těchto prostředích se většina latrín používaných domácnostmi nachází mimo domov a často je sdílí více domácností.

Pokud jsou vyhrazená zařízení k dispozici, zajistěte bezpečnostní opatření, jako je řádné osvětlení, infrastruktura pro mytí rukou/hygienu, údržba a dezinfekce latrín.

Zajistěte, aby zařízení mohla pojmout rizikové osoby se zdravotním postižením, děti a oddělené pohlaví na úrovni sousedství/tábora.

Aby se minimalizoval vnější kontakt, měly by být v každé zelené zóně přítomny zdatné osoby s vysokým rizikem, které jsou schopny pečovat o obyvatele se zdravotním postižením nebo méně pohyblivé. V opačném případě určete pro tyto úkoly osoby s nízkým rizikem, nejlépe takové, které se zotavily z potvrzeného onemocnění COVID-19 a u nichž se předpokládá, že jsou imunní.

To může být obtížné udržet, zejména pokud jsou i pečující osoby vysoce rizikové. Vzhledem k tomu, že pečujícími mohou být často rodinní příslušníci, zajistěte, aby tato strategie byla společensky nebo kulturně přijatelná.

V současné době nevíme, zda předchozí infekce propůjčuje imunitu.

Zelená zóna a obytné prostory pro rizikové obyvatele by měly být v souladu s minimálními humanitárními standardy (SPHERE).6

Zelená zóna a obytné prostory pro rizikové obyvatele by měly být v souladu s minimálními humanitárními standardy (SPHERE).

Stínění vyžaduje přísné dodržování opatření pro prevenci a kontrolu infekcí (IPC). Vyžadují nepřetržitou dostupnost mýdla, vody, hygienických/čisticích prostředků, masek nebo látkových pokrývek obličeje atd. pro všechny osoby v zelených zónách. Je tedy nutné zajistit, aby byly dodržovány a případně doplněny minimální normy v oblasti veřejného zdraví, aby se snížilo riziko vzniku dalších ohnisek mimo COVID-19. Dosažení a udržení minimálních standardů SPHERE6 je v těchto podmínkách pro běžnou populaci obtížné. Uživatelé by měli vzít v úvahu, že poskytování služeb a zásobování vysoce rizikovým osobám by mohlo být na úkor obyvatel s nízkým rizikem, což by je vystavilo zvýšenému riziku dalších ohnisek.

Stínění: Jak sledovat a vyhodnocovat provádění stínění

Pro každý typ zelené zóny bude třeba vypracovat monitorovací protokoly.

Pro monitorování každé zelené zóny je třeba určit specializované pracovníky. Monitorování zahrnuje jak dodržování protokolů, tak případné nepříznivé účinky nebo výsledky v důsledku izolace a stigmatizace. Může být nutné přidělit někoho v rámci zelené zóny, pokud je to možné, aby se minimalizoval pohyb v/ze zelené zóny.

Přijetí a zapojení komunity do návrhu a realizace

I při zapojení komunity může existovat riziko stigmatizace. Izolace/odloučení od rodinných příslušníků, ztráta svobody a osobních kontaktů mohou vyžadovat další struktury/systémy psychosociální podpory. Viz oddíl o dalších úvahách níže.

Vysoce rizikové nezletilé osoby by měl do izolace doprovázet jeden pečovatel, který bude rovněž považován za obyvatele zelené zóny, pokud jde o pohyb a kontakty s osobami mimo zelenou zónu.

Ochranná opatření mají zásadní význam pro realizaci. Zajistěte vhodnou, přiměřenou a přijatelnou péči o další nezletilé osoby nebo osoby se zdravotním postižením či duševním onemocněním, které zůstávají v HH, pokud jsou odděleny od svého hlavního pečovatele.

Zelené zóny by měly být prostornější, pokud jde o plochu přístřeší na obyvatele, než okolní tábor/sektor, a to i za cenu větší koncentrace osob s nízkým rizikem.

Zajistěte, aby zaměření na vysoce rizikové osoby neznehodnotilo zmírňující opatření u osob s nízkým rizikem (fyzický odstup na trzích nebo v místech, kde je to možné, atd.). Rozdíly v prostoru na základě rizikového statusu mohou zvýšit potenciální riziko expozice mezi ostatními obyvateli s nízkým rizikem a mohou být nepřijatelné nebo neproveditelné vzhledem k prostorovým omezením a přelidněnosti v mnoha prostředích.

Další úvahy

Přístup stínění popisuje obecnou "logistiku" implementace - kdo, co, kde, jak. Při realizaci těchto strategií se však mohou vyskytnout další logistické problémy v důsledku nedostupných komodit, dopravních omezení, omezené personální kapacity a dostupnosti pro uspokojení zvýšených potřeb. Tento přístup neřeší potenciální emocionální, sociální/kulturní a psychologický dopad na odloučené osoby ani na domácnosti s odloučenými členy. Další úvahy o řešení těchto problémů jsou uvedeny níže.

Úvahy o časové ose

Přístup stínění navrhuje, aby byly zelené zóny zachovány, dokud nenastane jedna z následujících okolností:

(i) bude vytvořena dostatečná hospitalizační kapacita;
(ii) budou široce dostupné účinné vakcíny nebo terapeutické možnosti; nebo
(iii) epidemie COVID-19 postihující populaci ustoupí.

Zkoušky vakcíny probíhají, ale bez přesného časového harmonogramu. Dosažení fáze potlačení, kdy epidemie ustupuje, může trvat několik měsíců a případy se mohou znovu objevit ve druhé nebo dokonce třetí vlně. Stádní imunita (vyčerpání vnímavých osob) pro COVID-19 nebyla dosud prokázána. Není také jasné, zda se u nakažené osoby vyvine imunita, a není známa ani doba trvání potenciální imunity. Proto jsou rozhodující pohotovostní plány, které počítají s možným prodloužením operační doby.

Ochrana

Vysvětlení: Rozdělování rodin a narušování a rozkládání vícegeneračních domácností může mít dlouhodobé negativní důsledky. Strategie odstínění musí zohledňovat sociokulturní genderové normy, aby bylo možné adekvátně posoudit a řešit rizika pro jednotlivce, zejména ženy a dívky. Restriktivní genderové normy mohou být izolačními strategiemi, jako je stínění, ještě zhoršeny. Na úrovni domácností vyvolává izolace jednotlivců a omezování jejich interakce, doplněná o sociální a ekonomické narušení, obavy z možného zvýšeného rizika partnerského násilí. Domácnosti, které se účastní výměny domácností nebo sektorového sdružování, jsou obzvláště ohroženy genderově podmíněným násilím, obtěžováním, zneužíváním a vykořisťováním, protože zbývající členové domácnosti nemusí být těmi, kdo rozhodují, ani nemusí být zodpovědní za potřeby domácnosti.

Duševní zdraví

Úvaha: Zajistěte, aby byly zavedeny struktury pro duševní zdraví a psychosociální podporu, které budou řešit zvýšený stres a úzkost.

Vysvětlení: Dodatečný stres a obavy jsou běžné během každé epidemie a u COVID-19 mohou být výraznější kvůli novosti onemocnění a zvýšenému strachu z nákazy, zvýšeným povinnostem v oblasti péče o děti v důsledku uzavření škol a ztrátě zdrojů obživy. Kromě rizika stigmatizace a pocitu izolace tak může mít tento ochranný přístup významný psychologický dopad a může vést ke značnému citovému strádání, zhoršit stávající duševní onemocnění nebo přispět k úzkosti, depresi, bezmoci, smutku, zneužívání návykových látek nebo myšlenkám na sebevraždu u těch, kteří jsou odděleni nebo byli opuštěni. Odloučené osoby se souběžným závažným duševním onemocněním by neměly být ponechávány samy sobě. Musí jim být přidělen pečovatel, aby se zabránilo dalším rizikům ochrany, jako je zanedbávání a zneužívání.

Shrnutí

Přístup stínění je ambiciózní počin, který se může ukázat jako účinný v prevenci infekce COVID-19 u vysoce rizikových skupin obyvatel, pokud bude dobře zvládnutý. Přestože předpoklad vychází ze strategií zmírňování nákazy používaných ve Velké Británii, neexistují empirické důkazy, zda tento přístup zvýší, sníží nebo nebude mít žádný vliv na nemocnost a úmrtnost během epidemie COVID-19 v různých humanitárních prostředích. Tento dokument upozorňuje na:

a) rizika a problémy spojené s realizací tohoto přístupu,
b) potřebu dalších zdrojů v oblastech s omezenou nebo sníženou kapacitou,
c) neurčitý časový plán a
d) možné krátkodobé a dlouhodobé nepříznivé důsledky.

Veřejné zdraví se nezaměřuje pouze na vymýcení nemocí, ale zabývá se celým spektrem zdraví a blahobytu. Obyvatelstvo vysídlené v důsledku přírodních katastrof nebo válek a konfliktů je již tak křehké a zažívá zvýšené psychické, fyzické a/nebo emocionální trauma.

Přestože přístup stínění nemá být nátlakový, může se v humanitárním prostředí jevit jako nucený nebo může být špatně chápán.

Stejně jako u mnoha jiných komunitních intervencí, jejichž cílem je snížit nemocnost a úmrtnost COVID-19, jsou dodržování předpisů a změna chování hlavními kroky omezujícími rychlost a mohou být řízeny sociálními a emocionálními faktory. Tyto změny jsou v rozvinutých a stabilních prostředích obtížné, proto mohou být obzvláště náročné v humanitárním prostředí, které přináší vlastní soubor mnohostranných problémů, jež je třeba vzít v úvahu.

Přístup založený na odstínění má zmírnit stres zdravotnického systému a obejít negativní ekonomické důsledky dlouhodobých izolačních opatření a uzavírek tím, že ochrání ty nejzranitelnější.

Tolik z původní dokumentu z cdc.gov, 2020-07-26


Jak se na stigmatizaci dívá VOLNÝ blok?

VOLNÝ blok je zcela zásadní proti apartheidu, selekci a stigmatizaci!

  • VOLNÝ blok postaví mimo zákon covid pasy, testy, roušky, vynucovanou experimentální vakcinaci a další totalitní opatření.
  • VOLNÝ blok nebude testovat bezpříznakové zdravé dospělé a děti.
  • VOLNÝ blok vyvodí trestní odpovědnost všech příslušných osob!

Po přečtení tohoto dokumentu s víc jak roční zkušeností s probíhající "pandemií" je lehce rozpoznatelný rukopis přístupu k této problematice. Cílem je:

Izolace, rozdělování rodin a komunit z principu vyššího zájmu ochrany.

Tento druh prevence může být použit krátkodobě a vždy bylo samozřejmostí, že ten, kdo onemocněl respiračním onemocněním, omezil kontakt s ostatními a léčil se.

Přístup odstínění je podmíněn trváním pandemie, která začala a je udržována na problematických, nejasných datech, záměrným tlakem médií a politiků, potlačováním léčebných postupů.

A i jak sama CDC připouští, toto řešení vede k psychické újmě, stigmatizaci a selekci lidí, může vyústit až v konflikty a násilí v komunitách. To nejsou dobré podmínky k ochraně a posílení imunity. Kdo se měl stát obyvatelem předpokládaných zelených zón? Ten, kdo přesáhl šedesát let, lidé s různými nemocemi, např. hypertenze, cukrovka, kardiovaskulární a nádorová onemocnění, HIV, atd., lidé s fyzickým nebo mentálním postižením.

Teď se formuje další selekce, která potlačuje přirozená a nedotknutelná práva živé bytosti - člověka. Selekce, které byly v minulosti několikrát uplatněny proti lidem, na očkované a neočkované. A pandemická agenda neočkovaným už delší dobu předestírá zóny zákazu vstupu. Ale tohle se týká nás všech, nejdříve dvě dávky, třetí posilující dávka se už aplikuje, proslýchá se už o čtvrté dávce. Tato obtížná a přelomová doba by nás měla spojovat. Nedělejme to, co se od nás očekává.

Co si ve volbách 2021 zvolíme, to budeme mít!
Volte VOLNÝ blok. Zvolte si volnost a svobodu.

Jaké řešení má VOLNÝ blok?

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

  1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
  2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
  3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
    Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

  • Změňte název článku.
  • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok