Podsunuli nám nový význam slova „případ“? Proč asymptomatický případ hraje tak důležitou roli?

2021-09-19 | Odhalení, Všeobecné

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Komise EU zavedla v roce 2002 definici "případu". Co znamenají termíny možný případ, pravděpodobný případ a potvrzený případ? Jak je definován potvrzený případ chřipky? Jaké jsou výsledky celoplošného testování ve Wuhanu? Hraje asymptomatický případ nějakou roli? Kdo, jak a proč se nás snaží ohlupovat? Čeho se snaží dosáhnout?

Definice případů infekčních onemocnění

Slova případ ve spojení s nemocí jsme si moc nevšímali, dokud jsme ho několikrát denně neslyšeli, dokud, přestože jsme se cítili normálně, jsme se případem po testu nestali a v tu chvíli jsme se ocitli v karanténě. "Případ" se nám mnohým nelíbí, působí svým obsahem chladně, odosobněně v protikladu ke slovu nemocný.

Ale je to oficiální termín, který se začal používat od roku 2002, který vychází z "case" definice v anglickém znění (definice případů infekčních onemocnění), pokud k danému infekčnímu onemocnění existují. Standardy – definice případů infekčních onemocnění vyplývají z Rozhodnutí č. 2002/253/ES Evropského parlamentu a Rady a jsou určeny pro hlášení infekčních onemocnění podle § 62 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb ., o ochraně veřejného zdraví (ve znění pozdějších předpisů).

Toto rozhodnutí bylo přijato 19. 3. 2002 a pozbylo účinnosti dne 26. 7. 2018; rozhodnutí bylo zrušeno předpisem (EU) 2018/945.

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/945 ze dne 22. června 2018 se zabývá přenosnými nemocemi a souvisejícími zvláštními zdravotními problémy, které musí být podchyceny epidemiologickým dozorem, a příslušnými definicemi případů.

Případy jsou klasifikovány jako "možné", "pravděpodobné" a "potvrzené".

Možný případ

Možným případem se rozumí případ, který je pro účely hlášení případů klasifikován jako možný. Obvykle se jedná o případ splňující klinická kritéria popsaná v definici případu bez epidemiologického nebo laboratorního nálezu dotyčného onemocnění. Definice případu jakožto možného případu má vysoký stupeň citlivosti a nízký stupeň specifičnosti. Umožňuje odhalit většinu případů, do této kategorie však budou zařazeny některé nepravé pozitivní případy.

Pravděpodobný případ

Pravděpodobným případem se rozumí případ, který je pro účely hlášení případů klasifikován jako pravděpodobný. Obvykle se jedná o případ s klinickými kritérii a epidemiologickou souvislostí, jak je popsáno v definici případu. Laboratorní zkoušky pro pravděpodobné případy jsou stanoveny pouze pro některá onemocnění.

Potvrzený případ

Potvrzeným případem se rozumí případ, který je pro účely hlášení případů klasifikován jako potvrzený. Potvrzené případy jsou potvrzeny laboratorně a mohou či nemusí splňovat klinická kritéria popsaná v definici případu. Definice případu jakožto potvrzeného případu je vysoce specifická a méně citlivá; většina zjištěných případů proto bude skutečnými případy, ačkoliv některé případy budou opominuty. [Odkaz]

To byl nutný exkurz do odborného prostředí, abychom nahlédli do kritérií, podle kterých je klasifikován "potvrzený případ" pro hlášení 57 infekčních nemocí, takže není výjimkou, že se hlásí i jednotlivé případy "exotických" infekcí.

Covid-19 jako nové infekční onemocnění ještě není zařazeno do Standardu případů přenosných onemocnění. Nejdůležitější roli pro potvrzení případu hraje laboratorní vyšetření odebraných vzorků a podle toho, že se v médiích používá i termín potvrzený případ, lze předpokládat, že se vychází z obecné definice pro potvrzený případ, který nemusí splňovat klinická kritéria. Takže během testování se vyrojilo značné množství asymptomatických případů.

Je všeobecně známo, že respiračnímu onemocnění předchází inkubační doba, proto většina lidí, bezpříznakových případů, přijala izolaci jako logické opatření. Vir SARS CoV2 byl prezentován jako vysoce nakažlivý. V médiích byly uváděny první potvrzené případy v epidemiologické souvislosti přenosu infekce z člověka na člověka. A od toho se začala odvíjet opatření, uzavírání a mobilní aplikace Rouška. Bílé kombinézy, rukavice, roušky, štíty... Stále se uvádělo: "Lidé s lehkým a těžkým průběhem nemoci, bez příznaků."

Příznaky u C19 a chřipky jsou velmi podobné, a proto si můžeme položit otázku:

Jak definuje Komise EU potvrzený případ u chřipky?

Je to každá osoba splňující klinická (ILI nebo ARI) a laboratorní kritéria.

Pro splnění klinického kritéria podobné chřipce (ILI) musí být zjevný nejméně jeden z těchto čtyř systémových příznaků:
náhlé první příznaky: horečka nebo zimnice, nevolnost, bolest hlavy, bolesti svalů,
a nejméně jeden z těchto tří respiračních příznaků: kašel, bolest v krku, dechová nedostatečnost.

U akutní respirační infekce (ARI) jsou podmínky stejné, přibyla rýma a stanovisko klinického lékaře, že nemoc je způsobena infekcí.

Laboratorní kritéria se zjišťují jedním ze čtyř postupů: izolace chřipkového viru z klinického vzorku, detekce nukleové kyseliny chřipkového viru v klinickém vzorku, identifikace antigenu chřipkového viru přímou imunofluorescencí v klinickém vzorku, nebo specifická protilátková odpověď proti viru chřipky.

Žádné asymptomatické potvrzené případy se nevytváří, i když každoročně prochází chřipkovým onemocněním miliony lidí.

Státní hygienická stanice vyhlašovala epidemii chřipky na základě nahlášených 1600 případů na 100 000 obyvatel. Pak následoval zákaz návštěv v nemocnicích, popřípadě uzavření škol na určitou dobu, naše známé "chřipkové prázdniny".

Co znamená u chřipky případ

Možný případ: každá osoba splňující klinická kritéria (ILI nebo ARI).
Pravděpodobný případ: Každá osoba splňující klinická kritéria (ILI nebo ARI) s epidemiologickou souvislostí.

A samozřejmě tam patřily potvrzené případy s klinickými příznaky a laboratorním vyšetřením. A co mají společné tyto případy? Klinické projevy onemocnění.

Jak překvapivý byl výsledek celoplošného testování v ohnisku nákazy nového koronaviru ve Wuhanu po znovuotevření města?

Zdroj: Studie, Nature Communication, publikováno 20. listopadu 2020

V období od 23. ledna do 8. dubna 2020 byla ve Wuhanu zavedena přísná kontrolní opatření proti COVID-19. Během prvních dvou měsíců po znovuotevření města se ve Wuhanu vyskytlo pouze několik sporadických případů COVID-19 (šest nově potvrzených případů od 8. dubna do 10. května 2020.

V této práci vědci popisují celoměstský program screeningu nukleových kyselin SARS-CoV-2, který probíhal ve Wuhanu mezi 14. květnem a 1. červnem 2020. Do programu se mohli zapojit všichni obyvatelé města ve věku od šesti let a zúčastnilo se ho 9 899 828 (92,9 %) z 10 652 513 obyvatel.

Screening 9 865 404 účastníků bez anamnézy COVID-19 nezjistil žádné nově potvrzené případy COVID-19 a identifikoval 300 asymptomatických pozitivních případů s mírou detekce 0,303 (95% CI 0,270-0,339)/10 000.

Z 34 424 dříve vyléčených pacientů s COVID-19 bylo 107 testů opět pozitivních (míra opětovné pozitivity 0,31 %, 95% CI 0,423-0,574 %). Prevalence infekce SARS-CoV-2 ve Wuhanu byla tedy pět až osm týdnů po ukončení výluky velmi nízká.

Celkem bylo dohledáno 1174 blízkých kontaktů asymptomatických pozitivních případů a všechny byly na COVID-19 negativní. Všechny asymptomatické pozitivní případy, repozitivní případy a jejich blízké kontakty byly izolovány po dobu nejméně 2 týdnů, dokud nebyly výsledky testů nukleových kyselin negativní. Žádný ze zjištěných pozitivních případů ani jejich blízkých kontaktů se během období izolace nestal symptomatickým ani u něj nebyl nově potvrzen virus COVID-19.

Virové kultury byly negativní u všech asymptomatických pozitivních a repozitivních případů, což naznačuje, že v pozitivních případech zjištěných v této studii nebyl zjištěn žádný "životaschopný virus".

Mezi 300 asymptomaticky pozitivními osobami ve věku od 10 do 89 let bylo 132 mužů (0,256/10 000) a 168 žen (0,355/10 000). Asymptomatická pozitivita byla nejnižší u dětí nebo mladistvých ve věku do 17 let (0,124/10 000) a nejvyšší u starších osob ve věku 60 let a více (0,442/10 000).

Hraje asymptomatický případ nějakou roli?

Stále se udržuje v chodu díky opatřením pro testování značné části obyvatelstva s podobným výsledkem půl procenta zachycených případů tak, jak je uvedeno ve studii výše. Evropské vlády hodiny debatují, jaká opatření ponechají, která by mohly uvolnit. Ale pozor, kdyby přibylo 20 případů na 100 000 obyvatel, to bychom museli zase zpřísnit!

Pro potvrzení případu jsou klíčové testy. Používají se PCR testy, které nikdy nebyly určeny k diagnostice. Počtem replikací vzorků se ovlivňuje jejich citlivost a dochází tak k falešné pozitivitě, čímž narůstá počet případů. A záleží, co vlastně PCR test detekuje. Chřipka se nám někam vytratila. Je spousta nejasností, zamlčování nepohodlných informací, vyplouvání skandálů na povrch, ale agenda jede dál.

Stále se hraje na nebezpečí přenosu viru mezi lidmi. Vypadáš zdravě, ale jsi potvrzený případ. Vracíš se ze zahraničí, musíš zůstat v karanténě. Tady se otestuj a nezapomeň si nasadit roušku. To všechno přispívalo k vytvoření dojmu, že jsme nějak nedostateční, že můžeme být nakažení. To je útok na naše sebevědomí, na naši přirozenost, na naši přirozenou imunitu, která je ohromným nástrojem na přežití s celoživotní pamětí.

Pouze 15 případů na 100 000 obyvatel

Týdenní stav potvrzených případů na Covid-19, 4. září 2021:
15 případů na 100 000 obyvatel

Čtrnáctidenní stav potvrzených případů na Covid-19, 4. září 2021:
28 případů na 100 000 obyvatel

Zdroj: mzcr.cz

Ministerstvo zdravotnictví je asi odhodláno držet svou pozici prostřednictvím hájení posledního případu na Covid-19 na 100 000 obyvatel.

Zásadní (ale nežádoucí) otázky

  • Jak chcete prokázat epidemiologickou souvislost v tak nízkém počtu pozitivních?
  • Jaký je poměr mezi počtem bezpříznakových případů k případům s klinickými projevy?
  • Kolik potvrzených případů Covid-19 by zůstalo, kdyby se musela uvádět i klinická kritéria tak jako u chřipky?

To jsou ale nežádoucí otázky.

O co tu tedy skutečně jde?

Cíle jsou evidentní:

Stále udržovat při životě omezení, stav nejistoty, že přijde další vlna, udržovat pomocí manipulací koridor vedoucí k experimentální vakcinaci. Vše znalá autorita vás vyvede do bezpečí a ochrání. Ale tyto vakcíny jsou nástrojem k oslabování naší imunity, zdraví.

Pod tlakem, ale i nenápadným podsouváním žádoucích informací, zkreslováním významů slov jsme manipulováni a postupně obíráni o své člověčenství, lidství.

Jsou ohrožována naše základní lidská práva a svobody.

Je zpochybňováno i naše pohlaví, když se narodíme. Rodiče mohou říct, nevíme, co se nám narodilo. To je útok na integritu vědomí člověka. Nenormálnost je povyšována nad přirozenost.

Útočí se na přirozenou strukturu rodinu a vytváří se nové modely, které jsou stále více zviditelňovány a prosazovány.

Záměrné štěpení společnosti podlamuje přirozené sociální vztahy a narušuje komunikaci mezi lidmi.

Absurdita a destrukce napadá i náš duchovní lidský svět, kulturní dědictví a hodnotový lidský systém.

Nebuďme bezpříznakoví, je třeba udělat volbu.


Co si ve volbách 2021 zvolíme, to budeme mít!
Volte č. 3 – volte VOLNÝ blok. Zvolte si volnost a svobodu.

Jaké řešení má VOLNÝ blok?

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

  1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
  2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
  3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
    Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

  • Změňte název článku.
  • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok