Náměty členů a sympatizantů k ideové konferenci

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

VOLNÝ blok – co nikdy nebudeme dělat

Náměty: Své náměty nám můžete posílat na e-mail info@volnyblok.cz
Předmět: Co nikdy nebudeme dělat

 • Omezovat osobní svobody.
 • Uzavírat obchody, provozovny a služby.
 • Zavírat školy a školky.
 • Bránit ve sportu a volném pohybu.
 • Testovat bezpříznakové zdravé dospělé a děti.
 • Podmiňovat běžný život pomocí a certifikátů a covid pasů.
 • Porušovat Ústavu ČR a zákony.
 • Zneužívat policii a armádu proti občanům ČR.
 • Zneužívat nouzový stav.
 • Vynucovat experimentální vakcinaci.
 • Zvýhodňovat nadnárodní firmy na úkor středních a malých podnikatelů.
 • Kumulovat státní funkce – nikdo ze zvolených zástupců VOLNÉHO bloku nebude kumulovat státní funkce.
 • Rozhodovat o vás bez vás.

VOLNÝ blok – naše první kroky po volbách

Náměty: Své náměty nám můžete posílat na e-mail info@volnyblok.cz
Předmět: Naše první kroky po volbách

 • Zrušíme veškeré pokuty udělené za porušení nezákonných ustanovení krizového zákona, nouzového stavu, pandemického zákona a zákona o ochraně zdraví.
 • Zrušíme veškerá vládní nařízení spojená s nouzovým stavem, pandemickým zákonem a zákonem o ochraně zdraví.
 • Zrušíme pandemický zákon.
 • V řešení jakékoliv další epidemiologické situace budeme postupovat jako ty nejúspěšnější země – Finsko, Švédsko, Bělorusko.
 • Zakážeme vyžadování covid pasů na území ČR, stejně jako ve státě Texas.
 • Provedeme státní studie účinnosti Isporinosinu, Ivermektinu a Imunoru. Porovnáme anonymizovaná rodná čísla lidí, kteří užívali tyto léky, a lidí, kteří byli vakcinováni, se seznamy obětí covidu.
 • Zahájíme vyšetřování všech zločinů, které spáchala současná vláda. Zahájíme osobní, trestní a hmotnou odpovědnost politiků. Zřídíme parlamentní vyšetřovací komisi s cílem odsoudit pachatele s náhradou škody z jejich vlastního majetku.
 • Stejně tak poženeme ke zodpovědnosti ty, kdo na různých pozicích zneužívali pravomoc veřejného činitele.
 • Spustíme audity veřejných zakázek prováděných během nouzového stavu.
 • Zastavíme všechny exekuce způsobené a spojené se všemi nařízením vlády týkajících se omezování práv a svobod spojených s řešením situace kolem covidu-19.
 • Spustíme audit jednotlivých ministerstev a státních institucí s cílem zefektivnit přebujelou státní správu.
 • Zahájíme záchranný program na podporu malého a středního podnikání. Daňové úlevy a jiné pobídky si zaslouží naši drobní s střední podnikatelé, nikoliv nadnárodní korporace.
 • Vytvoříme speciální vojenské ženijní jednotky, které budou připraveny v případě živelné pohromy k nasazení kdekoliv v republice do 24 hodin.
 • Tajné služby budeme využívat k ochraně této země, nikoliv ke sledování politických oponentů.
 • Nedovolíme zneužívání policie, městských strážníků a armády k silovým akcím proti občanům.

VOLNÝ blok – náměty k ideové konferenci

Náměty: Své náměty nám můžete posílat na e-mail info@volnyblok.cz
Předmět: Náměty k ideové konferenci

Domácí politika

„Svobodný stát se svobodnými občany.“
„Dost bylo právní anarchie současné vlády neodborníků a oligarchů.“

Stavíme se proti chamtivosti oligarchů a nadnárodních korporací: Prosadíme povinnou registraci nadnárodních korporací podnikajících na území ČR. Prosadíme progresivní zdanění nadnárodních gigantů, které odvážejí z naší země své zisky do daňových rájů nebo je rozmělňují ve stovkách neprůhledných firemních řetězců celého světa. Nebudeme již ekonomickou kolonií, kdy z naší práce a našich národních zdrojů pohádkově bohatnou globální miliardáři. Našim cílem jsou spravedlivé podmínky pro domácí podnikatele a firmy. V žádném oboru podnikání ani obchodu nepřipustíme dvojí kvalitu zboží či služeb. Nepřipustíme, aby u nás bylo nadále prodáváno zboží zavedených značek, které má v ČR mnohem horší kvalitu než v jiných zemích EU. Nebudeme dále tolerovat skutečnost, že si nadnárodní řetězce pletou Českou republiku s popelnicí.

Zastavíme nekontrolovatelný růst byrokracie: Budeme prosazovat zásadní snížení rozpočtu pro centrální aparát země. Je třeba radikálně snížit stavy armády úředníků parazitujících na našem státě. Moc úředníků musí být výrazně okleštěna a rozhodovací pravomoci je třeba vrátit do rukou skutečně volených poslanců a zastupitelů měst a obcí. Úředníci musí konečně jít příkladem a začít šetřit.

Zastavíme omezování svobody a cenzuru: Prosadíme zákony proti jakékoli cenzuře svobody projevu, včetně internetu a sociálních sítí. Odmítáme snahy o zřizování cenzorských komisí, které mají rozhodovat o tom, které sdělení či názor je „korektní“ či „nekorektní“. Zde se Česká republika pod diktátem EU vydala k nesvobodě a totalitě, kdy skupiny vyvolených chtějí lidem diktovat, co smějí, a co nesmějí. Naopak budeme prosazovat, aby vláda ze svého rozpočtu podporovala rozšiřování oblastí volného (bezplatného) přístupu k datovým sítím. Internetový prostor považujeme za moderní podobu veřejných prostranství – jde o digitální náměstí, kam musí mít svobodný přístup každý člověk s možností svobodně vyjadřovat své názory.

Zavedeme psychotesty: Pro politiky a státní úředníky s rozhodovací pravomoci, jak volené, tak i jmenované. Musí existovat rozumná záruka, že moc nedostanou osoby, které by v praxi představovaly spíše riziko než přínos. Proto všechny tyto osoby musí před nástupem do své funkce absolvovat psychotesty sestavené komisí odborníků. Co k tomu VOLNÝ blok vede? Pokud se ve společnosti začíná projevovat ústup zdravého rozumu, pokud nastává kolektivní stav zmatení, pokud se projevuje neschopnost rozlišovat mezi realitou a pseudorealitou, je to varovný signál, že se společnost dostala pod rozhodující vliv lidí s nebezpečnými poruchami osobnosti. A takoví lidé prostě nemohou dostávat výkonnou moc.

Zavedeme testy poslanců na alkohol a drogy: Budeme navrhovat změny jednacího řádu Sněmovny tak, aby se poslanci, všichni nebo náhodně, museli podrobit testu na alkohol a na drogy. Nechceme tím omezit hlasování poslanců, jen budou veřejné výsledky jejich testů. Nemůžeme jim vzít právo hlasovat. Ať poslanci hlasují, ale bude jasné, kdo hlasuje o věcech týkajících se naší země pod vlivem alkoholu a drog.

Prosadíme trestněprávní odpovědnost: Budeme prosazovat, aby se do vedení státních orgánů a vlády nedostali bývalí členové STB. Chceme zavést trestněprávní odpovědnost u členů vlády, soudců, novinářů a dalších vlivných orgánů.

Zavedeme odvolatelnost politiků: Shromáždí-li občané stejný počet podpisů pod petici požadující nové volby, kde bude stejný počet podpisů jako byla celková účast ve volbách, rozhodne ústavní soud do tří měsíců o uspořádání nových voleb na jakékoliv úrovni, tedy na úrovni obecní, krajské, senátní, parlamentní i prezidentské.

Prosadíme zákon o podpoře domobran a obranných spolků: Zřídíme řízené a kontrolované domobrany, dle Švýcarského vzoru.
a) Každý policista, voják i registrovaný domobranec bude mít doma samopal, několik zásobníků a granátů – to vše bude uloženo v trezoru s centralizovaným zabezpečením, který se dálkově aktivuje rozkazem určené bezpečnostní složky; VOLNÝ blok navrhuje generální štáb armády ČR. Každý trezor bude mít možnost nouzového manuálního otevření, které bude automaticky nahlášeno nejbližší policejní stanici a generálnímu štábu armády ČR.
b) Každý soukromý držitel střelné zbraně bude mít povinnost v případě ohrožení nastoupit na předem určené místo a plnit pokyny oblastního velitele.
c) Občané se budou moci dobrovolně přihlásit do místních obecních záloh poté, co projdou úspěšně výcvikem, psychotesty a splní i další podmínky (bezúhonnost, bezpečnostní prověrka a pravidelné testy na drogy atd.). Také dostanou na vlastní náklady domů zbraň a trezor napojený na systém centralizované ochrany.
Kdo nesplní podmínky pro držení zbraně, ale splní jiné, může mít svou zbraň uloženou u oblastního velitele.

Zrušíme Ministerstvo pro místní rozvoj: Část jeho agendy převezme ministerstvo průmyslu a obchodu. Většinu kompetencí převezmou kraje a obce s rozšířenou působností.

Prosadíme zákon o zákazu politického islámu: Ministerstvo spravedlnosti pod vedením VOLNÉHO bloku a po konzultacích s Ústavním soudem vypracuje návrh na zákaz islámské ideologie, která je v přímém rozporu s právním řádem ČR. Bude zakázáno hlásat nadřazenost islámu a muslimů nad jinověrci a ateisty. Bude zakázáno nadřazovat šarii nad zákony ČR. Bude zakázáno schvalování násilí ze cti a násilí na odpadlících od islámu.

Prosadíme zákon o neúčasti Čechů na německém holokaustu: Budeme se inspirovat polským vzorem.

Zastavíme covid mafii: Lidem vrátíme jejich základní práva a svobody v souladu s ústavou základních práv a svobod.

Budeme prosazovat obecné referendum: Jako základní právo občanů vyjadřovat se ke všem problémům, které se jich týkají, včetně možnosti odvolání poslanců.

Žádní vyvolení: Občan musí mít stejné povinnosti i práva před zákonem. Jsme proti tomu, aby zde byly skupiny vyvolených, kteří mají jiná práva než běžný občan.

Genderismus: Odmítáme populistický genderismus. Základním pilířem je rodina, kterou tvoří muž a žena.

Bagatelizace nebezpečí by měla být trestným činem, se stejnou sazbou jako šíření poplašné zprávy, protože občany chlácholí a může zastihnout nepřipravené! Jde o druh ideologické diverze. Patří sem například prázdné výzvy ke "stmelování" ze strany Bruselu.

Policie: Nemá sloužit zájmům mocenských struktur a lidi omezovat nesmyslnými nezákonnými opatřeními. Chceme, aby si lidé mohli policie vážit, protože police bude opravdu sloužit zájmům občanů, bude jim pomáhat a chránit je.

Zrušíme volební právo pro cizince: Cizincům nedovolíme ovlivňovat politickou scénu v ČR ve volbách.

Zahraniční politika

„Zahraniční politika musí hájit zájmy českého občana.“

Armáda a tajné služby

Nikoli pro zájmy zahraničních mocnosti: Nechceme, aby naše armáda byla zneužívána pro zájmy zahraničních mocností, aby naše tajné služby pracovaly pro různé zahraniční politické zájmy. Máme špatné zkušenosti z účasti v různých spojenectvích, kdy jsme nakonec vždy zůstali osamoceni. Obrana našeho území je podmíněna aktivním budováním přátelských a mírumilovných vztahů nejen s přímými sousedními státy, ale i se státy, se kterými Česká republika hranice nemá. Podporujeme nárůst počtu vojáků z povolání. Nárůst vojáků ale musí mířit do bojových útvarů, nikoli do administrativy. Budeme mladé muže motivovat k účasti na dobrovolné roční vojenské službě. Odmítáme být součástí evropské armády, která má potlačovat protibruselské akce v členských zemích EU.

Vystoupení z NATO: Chceme iniciovat referendum o vystoupení z vojenských struktur NATO. Chceme, aby peníze, které ušetříme, byly využívány ve prospěch našich rodin s dětmi, ve prospěch důchodců a dalších sociálně slabších spoluobčanů. Naše armáda musí sloužit lidu tohoto státu a k jejich obraně a naši vojáci nebudou svůj život nasazovat v zájmu cizích velmocí.
NATO je reliktem minulosti, ztratilo svůj význam rozpadem SSSR a dnes musí obhajovat svou existenci rozpoutáváním konfliktů po celé zemi. NATO směřuje nevyhnutelně k vojenské konfrontaci s Ruskem. Nechceme, aby naše děti umírali na východní frontě za zájmy nadnárodních korporací. Vydáme se cestou Rakouska, Švýcarska, Švédska. Vybudujeme silnou národní armádu, která bude mít za úkol bránit území naší země a její občany před skutečnými hrozbami dneška, masovou imigrací, pouličním muslimským terorismem, geoinženýringem.

Brusel, EU a nelegální migrace

Nechceme diktát Bruselu: Nechceme, aby naši občané dotovali důchody a dluhy jiných států. Ušetřené peníze dokážeme využít lépe. Nechceme živit drahé prodejné úředníky. Nechceme si nechat diktovat, jaké plodiny a v jakém množství smíme pěstovat a zda smíme chovat hospodářská a užitková zvířata.

Chceme vystoupit z EU: EU směřuje k totalitnímu uspořádání. Chceme, aby samotní občané rozhodli v referendu o vystoupení z EU. Budeme prosazovat vystoupení z EU a víme, jak vystoupit z EU bez sankcí. Chceme získat zpět naši ztracenou suverenitu. Od vzniku Evropského společenství až do přijetí Lisabonské smlouvy rozhodovaly jednotlivé státy vždy v konsensu. Tím bylo zabráněno tomu, aby silnější a bohatší státy mohly diktovat svou vůli těm menším. Po přijetí Lisabonské smlouvy a zrušení práva veta se stále více prosazuje arogance síly a moci. Typickým příkladem bylo hlasování o tzv. "kvótách". Po Brexitu lze očekávat nárůst diktátu zbylých velkých států EU vůči státům menším. Jedná se například o připravovaný promigrační zákon EU. Do takové Evropské unie jsme nevstupovali, a jelikož jsme přesvědčeni, že za stávající situace je EU nereformovatelná, myslíme si, že nastal čas ji svobodně opustit. Chceme však nadále rozvíjet těsnou spolupráci se všemi evropskými zeměmi.

Chceme bezpečnou Evropu: Nelegální migrace ohrožuje bezpečnost obyvatel Evropy. Zvláště ve velkých městech dramaticky roste pouliční zločinnost, násilí a terorismus. Islám není náboženství jako křesťanství nebo buddhismus, ale jeho integrální součástí je i politický program a s evropským právem neslučitelné právo šaría. To ohrožuje naše svobody a celou tradiční evropskou kulturu. Islám jako politický program šíří nenávist, podněcuje násilí a zbavuje lidi svobody. Je to stejně nebezpečná ideologie jako byl fašismus, nacismus, nebo komunismus. Z těchto důvodů jsme i proti přijímání tzv. legálních migrantů z islámských zemí. Nedopustíme islamizaci české země, jak se to již děje ve Velké Británii a Francii. Budeme prosazovat skutečně účinnou obranu hranic EU a okamžité navrácení nelegálních migrantů již v okamžiku, kdy vstoupí do výsostných vod zemí EU, tedy ještě před tím, než se stačí vylodit. Pašerácké čluny pak budou okamžitě ničeny a pašeráci trestně stíháni. Chceme rozhodovat o tom, kdo bude v ČR žít a pracovat, přičemž chceme mít přátelský vztah ke všem národům a etnickým skupinám.

Odmítáme šíření chudoby: Programy tzv. pomoci EU, přímo či nepřímo (například přes neziskovky) podporují populační explozi v mnoha zemích tzv. "třetího světa". To má za následek růst chudoby, nemocí a beznaděje obyvatel těch nejchudších zemí. Zahraniční politika EU se musí v tomto směru změnit a začít sledovat jeden cíl – snižování ničivé populační exploze a zvyšování životní úrovně obyvatel těchto zemí. Chceme, aby programy EU byly zaměřeny na uplatňování metod plánovaného rodičovství, kvalitní výchovy dětí v rodinách a na jejich praktické vzdělání. Tato populační exploze je odpovědná za migraci, násilí, chudobu, globální změny klimatu a neudržitelnou spotřebu přírodních zdrojů. Pokud neprosadíme zastavení exploze, dojde k dalšímu nárůstu masové migrace a ekologickému zhroucení naší civilizace.

Zarazíme plýtvání státními penězi: Dotační politika Evropské unie se stává nástrojem k vydírání národních států a čím dál tím více dotací směřuje do ideologických programů a organizací – například k politickým neziskovkám a genderovým výstřelkům. Budeme prosazovat, aby se zrušily veškeré dotace politickým neziskovkám, a do odchodu z Evropské unie dotace EU směřovaly jen do programů, které zvyšují konkurenceschopnost jednotlivých států. Dále na podporu bydlení pro mladé rodiny, modernizaci a výstavbu nemocnic, škol, domovů pro seniory a do klíčové dopravní infrastruktury (dálnice, obchvaty, vysokorychlostní železnice).

Vztahy s dalšími zeměmi

Dobré vztahy se všemi sousedy považujeme za základ a prioritu české zahraniční politiky. Platí to jak pro specifické bilaterální vztahy se Slovenskem, tak se státy V4, s nimiž nás pojí dlouhá kulturní tradice a řada dalších zájmů díky našim společným historickým zkušenostem.

Přepisování dějin, zejména německo-českých a česko-německých dějin zcela zásadně odmítáme. Z těchto realit bude vycházet naše zahraniční politika vůči Německu. Do tohoto vztahu nevstupujeme s komplexy či pocitem podřízenosti, ale s principem vzájemné rovnoprávnosti a oboustranně výhodné spolupráce.

Vztahy s dalšími zeměmi: Chceme rozvíjet vzájemně výhodné vztahy se všemi zeměmi, včetně Ruska a Číny. Respektujeme odlišné kulturní tradice a zvyky různých zemí.

Přestaneme dodržovat sankce vůči Rusku na národní úrovni, budeme chtít zrušit sankce proti Rusku na úrovni EU.

Národní zájmy České republiky jsou tím, co bude určovat náš přístup k zahraniční politice. Naším cílem je zachování České republiky jako nezávislého, suverénního národního státu českého národa a zajištění jeho bezpečnosti, územní integrity a prosperity pro současnost i pro budoucí generace. S těmito cíli přistupujeme k zahraniční politice, ke vztahům se sousedy a spojenci, k evropské i mezinárodní politice.

Ekonomika, průmysl, obchod

„Ekonomika musí být v rukách skutečných odborníků, nikoli někdejších příslušníků STB.“

Chceme zastavit zadlužování s vyvozením osobní odpovědnosti poslanců, kteří toto zadlužování schvalují. Zastavíme extrémní zadlužování pod záminkou covid pandemie. Chceme podpořit ekonomiku příslušnými zákony, zejména chceme podporovat drobné podnikání a uvolnit všechny sektory ekonomiky. O vývoji ekonomiky musí rozhodovat odborníci a ne bývalí STBáci, funkcionáři KSČ a lobbisti vládnoucích stran.

Prosadíme zákon o zákazu vývozu surového lithia. Výrobou koncových produktů z lithia získáme několikanásobnou přidanou hodnotu. Inspirací nám bude ruský zákon, který zakazuje vývoz dřeva a povoluje pouze vývoz výrobků ze dřeva.

Zavedeme zákon o zahraničních agentech po vzoru USA, Izraele a Ruska, který přikáže všem politickým neziskovkám, které jsou financovány ze zahraničí, aby se veřejně označovaly jako "agent zahraničního vlivu".

Vytvoříme kompletně novou legislativu upravující činnost politických neziskovek. Neziskovky, jejichž činností je i ovlivňování společenské situace v ČR, se budou muset veřejně označit jako "nezisková organizace ovlivňující politickou situaci" a její zaměstnanci budou podléhat stejnému majetkovému přiznání jako politici. Nechceme, aby politické neziskovky čerpaly nejasné dotace. Zarazíme plýtvání státními penězi. Prosadíme zrušení finanční podpory politickým neziskovkám z peněz daňových poplatníků.

Zavedeme zákon o majetkovém přiznání pro politické komentátory a žurnalisty. Političtí komentátoři a žurnalisté budou podléhat stejnému majetkovému přiznání jako politici tak, aby bylo zajištěno, že nejsou placeni z korupčních zdrojů. Zákon, kterým se řídí úřad pro dohled nad financováním politických stran a hnutí, uplatníme i na žurnalisty, kteří se věnují politice.

Měnová unie: Odmítáme vstup do měnové unie a zavedení EURA. Zachováme českou korunu.

Hotovost: Právo občanů na hotovostní platbu zakotvíme do ústavy České republiky. Nedovolíme vznik bezhotovostní totality, ve které vám prostě jen "vypnou" účet, když budete "zlobit".

Regulace: Požadujeme snížení státního aparátu a snížení regulací.

EET: Zrušíme EET.

Rozpočet: Zavedeme vyrovnaný státní rozpočet.

Parazitování: Chceme podporovat aktivní populaci a zarazit parazitování na sociálním systému.

Platy: Chceme, aby naši občané pracovali za podobné platy ve srovnání s těmi, kteří vykonávají stejnou práci na západ od našich hranic. Postavíme se proti tomu, aby naši drobní živnostníci byli znevýhodňováni na úkor velkých firem, zejména nadnárodních korporací a zahraničních firem.

Podpoříme drobné podnikání: Prostřednictvím daňových výhod a zjednodušením nutné administrace.

Zastavíme daňové úniky: Chceme, aby firmy, které podnikají na našem území, zde také platily daně. Nechceme, aby zahraniční firmy vyvážely naše nerostné bohatství.

Zdaníme globální firmy: Progresivně zdaníme globální firmy, které podnikají na našem území a zatím své zisky z našeho státu vyvážejí bez zdanění.

Státní úředníci: Za období této vlády rostl počet státních úředníků placených z našich daní. Snížíme počet státních úředníků a omezíme moc nevolených byrokratů. Chceme, aby i úředníci nesli trestněprávní odpovědnost za rozhodnutí, která vydávají.

Dotace: Omezíme dotace na obnovitelné zdroje zvyšující cenu energií. Zrušíme dotace pro nadnárodní společnosti ze státního rozpočtu

Výstavba: Zjednodušíme stavební řízení. Podpoříme výstavbu bytů do 70 m2, a to nulovým DPH a novomanželskou půjčkou.

Biosložky: Zakážeme přimíchávání biosložky do paliv.

Dukovany a Temelín: Dostaví je ti nejlepší dodavatelé z hlediska kvalitní, bezpečné a ověřené technologie, a ne ti, kteří jsou nejlepší v korupci.

Export elektrické energie: Udržíme si pozici exportéra elektrické energie dostavbou Dukovan a Temelína a přestavbou našich uhelných elektráren na plynové.

Důchodová reforma

„Každý občan, který pracoval, musí mít zabezpečen klidný život v důchodu.“

Senioři: Naši důchodci a sociálně slabší občané nesmí žít na hranici chudoby. Každý občan, který pracoval, musí mít zabezpečen klidný život v důchodu. Nepřipustíme, aby ten, kdo celý život pracoval, se v důchodu ocitl na hranici chudoby.

Valorizace důchodů: Valorizaci chceme provádět se zvýhodněním těch, kteří mají nejnižší důchody. Ženy chceme zvýhodnit – podle počtu dětí. Za každé vychované dítě chceme snížit věk pro odchod do důchodu.

Voliči si sami zvolí důchodovou reformu: V průběhu tohoto volebního období vyzveme politické strany k veřejné soutěži, aby předložili voličům své návrhy důchodové reformy. Po té bude následovat roční informační kampaň a první kolo referenda, které určí čtyři nejúspěšnější návrhy. Další rok informační kampaně a veřejné diskuze určí nejlepší dva návrhy a po šesti měsících proběhne třetí finální referendum, ve kterém si voliči sami zvolí svou důchodovou reformu, která nesmí odporovat ústavě ČR.

Kombinovaný přístup: Volný blok bude prosazovat kombinaci průběžného a dobrovolného individuálního přístupu a státní důchodové poradenství jako součást vzdělávání dětí v předmětu "finanční gramotnost".

Udržitelnost důchodového systému: Zajistíme ji aktivní státní podporou pracujících, vzděláváním dětí a občanů a tím, že občany povedeme k vlastnímu finančnímu dobrovolnému zabezpečení. Omezíme platby systémovým příživníkům, kteří nebudou mít na důchod nárok. Minimální státní důchod by měl být ve výši minimální mzdy.

Rodina a sociální zabezpečení

„Základem státu je rodina.“

Pomoc rodinám: Zajistíme rodinám pomoc od státu formou odpisu hypoték na bydlení a leasingu na automobil. U prvního dítěte bude odpis 5 %, u druhého dítěte bude odpis dalších 15 %, u třetího bude odpis dalších 30 %. Toto je nezneužitelný systém státní podpory, na který automaticky dosáhnou pouze lidé, kteří poctivě pracují.

Matky: Chceme zvýšit příspěvky pro ženy na mateřské, chceme zvýšit rodičovský příspěvek. Chceme, aby ženy-matky nebyly diskriminovány při hledání práce. Chceme větší finanční podporu pro matky a samoživitelky, aby nemusely vedle své mateřské ještě pracovat.

Dítě má právo být se svým rodičem: Odepírání styku s jedním z rodičů bude týráním dítěte a trestným činem.

Příživníci: Nastavíme procesy, aby sociální systém nemohli zneužívat různí příživníci na úkor ostatních spoluobčanů.

Právo na práci: Zavedeme "právo na práci". Obec bude mít povinnost zajistit práci i na částečný úvazek každému, kdo o ni požádá. Pouze pracující lide budou mít nárok na finanční sociální dávky. Lidé, kteří svého práva na práci nevyužijí, bude stát podporovat materiálně, nikoliv finančně.

Spravedlnost a právo

„Naše justice má sloužit na ochranu našich občanů.“

Provedeme audit našeho justičního systému v porovnání s justičními systémy zemí se stejnými historickými kořeny a zavedeme opatření, která se osvědčila v zemích s vyšší efektivitou justice.

Zamezíme zneužívání nouzového stavu: Během nouzového stavu se nesmí schvalovat zákony v legislativní nouzi (tedy ve zkráceném řízení), které přímo nesouvisí s nouzovým stavem, který lze vyhlásit jen za výjimečných podmínek úzce definovaných v zákoně ČR. Zákony schválené v nouzovém stavu v legislativní nouzi (ve zkráceném řízení) budou platit pouze po dobu nouzového stavu. Chceme prosadit reformu krizového zákona a zákona o bezpečnosti.

Rozsudky: Musí být v maximální možné míře předvídatelné.

Uzákoníme povinnost NSS okamžitě přezkoumat jakékoliv vládní nařízení a zakážeme policii i armádě tato nařízení vynucovat, dokud je Nejvyšší správní soud (NSS) nepotvrdí svým rozsudkem.

Ochrana ústavy ČR: Zavedeme povinnost, aby Ústavní soud musel sám proaktivně chránit Ústavu ČR na základě již vydaných rozhodnutí. Chceme za tímto účelem rozšířit pravomocí Ústavního soudu.

Snížíme počet zákonodárců, kteří mohou vznést ústavní stížnost na pět, a to v každé komoře Parlamentu.

Právo občana na soukromí: Prosadíme jasná pravidla pro oprávnění vstupu kontrolních orgánů do soukromí občanů. Pro práci s osobními daty občanů zakotvíme jasná pravidla, jimiž se zamezí zneužití těchto dat.

Školství, vzdělávání a věda

„Nejlepší investice je investice do vzdělání.“

Odchod z ČR: Nechceme, aby naše děti po vystudování odcházely do zahraničí, protože tady nenajdou uplatnění. Chceme schopné a kvalitní lidi motivovat, aby zůstali a pracovali v ČR.

Práce u strategických oborů: U strategických oborů, jako je například lékařství, stanovíme pětiletou povinnost práce v ČR anebo možnost za tato studia zaplatit. Považujeme toto pravidlo za morálně ospravedlnitelné, protože například lékařství není jen povoláním, ale je zároveň i posláním. A občané této země mají právo na kvalitní lékařskou péči od lidí, kterým umožnili za své daně vystudovat.

Kvalitní vzdělávání: Chceme zajistit kvalitní systém vzdělávání s podporou státu. Chceme zajistit finanční podporu pro děti ze sociálně slabších rodin, aby se mohly kvalitně vzdělávat.

Inkluzivní vzdělávání: S pojmem inkluze se manipuluje podobně jako s genderismem. Pokud inkluze znamená, že hendikepovaní žáci s poruchami učení, se mají vzdělávat společně s vysoce nadanými žáky, pak jsme proti takovému systému. Takový systém totiž hendikepovaným nepomáhá, a vysoce nadané žáky v procesu výuky znevýhodňuje a brzdí. Na druhé straně budeme podporovat, aby všichni žáci, bez ohledu na své schopnosti, spolupracovali v rámci co největšího počtu mimoškolních aktivit a zájmových kroužků. Za ideální považujeme návrat k tomu, co tady dokonale fungovalo a co nám záviděl celý svět, tedy špičkový systém práce se znevýhodněnými dětmi, které v dospělosti vedly kvalitní profesionální i osobní život.

Podpora vědy: Budeme podporovat české vědecké ústavy a české vědce. Peníze určené pro vědu, výzkum a inovace budeme směrovat pouze do projektů s vysokou přidanou hodnotou a v úzce vymezených oblastech, ve kterých jsou a mohou být výzkumné instituce, čeští vědci, české vysoké školy, české výzkumné instituce a české podniky světovou špičkou.

Zdravotnictví

„Budeme hájit právo na lékařskou péči pro všechny občany, bez podmínek.“
„Vrátíme lékařům a zdravotnictví jeho původní význam v souladu s Hippokratovou přísahou, tedy léčit, vyléčit a neškodit.“

Zrušíme experimenty na lidech: Zrušíme vynucovanou i povinnou vakcinaci experimentálními přípravky. Odmítáme pokusy na lidech. Odmítáme dělení občanů do kategorií na základě vakcinace či testů.

Zákon proti čipování: Prosadíme zákon o zákazu povinného čipování občanů a zaměstnanců.

Zrušíme testování zdravých lidí: Odmítáme celoplošné testování antigenními i PCR testy. Tyto testy nebyly nikdy k tomuto účelu vytvořeny a mají být používány pouze lékařskými odborníky jako pomocná diagnostická metoda v souladu se symptomatologií onemocnění.

Infekčnost: Zrušíme režim, kdy každý občan je a priori považován za přenašeče nemoci a za infekčního.

Budeme prosazovat prevenci: Budeme maximálně podporovat prevenci cílenou na přirozené posilování zdraví člověka. Trias: strava, přirozený pohyb, mysl. Budeme podporovat pozitivní propagaci zdravého způsobu života a rovněž edukativní programy, které budou motivovat každého občana v péči o své zdraví, a to i za pomoci nefarmaceutických prostředků.

Přizveme odborníky: Aktuální problematiku týkající se např. celoplošných opatření při epidemiích budeme řešit se skutečnými odborníky z oblasti zdravotnictví, při zachování odborného dialogu.

Svobodné rozhodování: Chceme ústavně zaručené právo a svobodu rozhodování ohledně léčení. Občané musí mít k dispozici transparentní informace, včetně možných vedlejších účinků a následků. Chceme, aby běžný občan byl pravdivě informován o způsobu léčby a aby měl právo se svobodně rozhodnout. Chceme, aby zde byla osobní odpovědnost i na trestněprávní rovině za škodu způsobenou občanovi následkem utajovaných, zavádějících nebo nedostatečných informací. Zrušíme veškeré pokuty udělené za porušení pravidel nouzového stavu a pandemického zákona.

Zrušíme nesmyslná vládní opatření související s onemocněním Covid19: Zrušíme s konečnou platností nucené zakrývání dýchacích cest, nucené testování na onemocnění Covid19, postavíme se jednoznačně proti diskriminaci neočkovaných.

Budeme usilovat o edukaci studentů LF a mladých lékařů: ve smyslu zachování základů lékařského poslání, bez vlivu farmaceutického lobby, s cílením na kritické myšlení, odpovědnosti za svá rozhodnutí a léčebné postupy; s cílem zapojovat lidský a individuální přístup ke klientovi jako svébytné a unikátní bytosti. Lékařské povolání je poslání s jasným cílem pomáhat ostatním lidem, nejde o byznys se zdravím a nemocí. Budeme podporovat výuku mladých lékařů v oborech, které jsou v současnosti již částečně opomíjeny, zejména obor praktického lékaře, popř. návrat k roli rodinného lékaře.

Jsme jednoznačně proti vynucované vakcinaci: Odporuje totiž nejen Listině základních lidských práv a svobod, ale i lékařské etice a zásadám lékařského poslání *primum non nocere. Zavedeme změny i v otázkách současné povinné vakcinace, která se postupně rozšiřuje. Vakcinace jako taková je zásah do lidského a zejména do rozvíjejícího se dětského organismu a každý občan České republiky má právo na svobodnou volbu v otázkách ochrany a péče o své zdraví. Má rovněž právo na plnou informovanost o přínosech a rizicích jednotlivých vakcín, o jejich složení, o jejich nežádoucích účincích. Následně na základě této plné informovanosti bude mít právo se svobodně rozhodnout zda vakcinaci podstoupí, a to bez jakýchkoliv sankcí, ať už peněžních nebo nehmotných (např. vyloučení neočkovaných dětí z předškolní výuky, škol v přírodě apod.)

Budeme usilovat o edukaci lékařů v otázkách vakcinace a nežádoucích účincích vakcín bez jakékoliv účasti farmaceutických firem. Zajistíme kritickou a odpovědnou edukaci lékařů s přihlédnutím na nové poznatky z oblasti vakcinologie a virologie, a to i mimo oficiální „povolený" názor, s přihlédnutím na individualitu každého člověka.

Nedovolíme, aby pharma lobby diktovalo podmínky péče o zdraví, léčbu a život občanů ČR

Zaměříme se cíleně na praktiky farmaceutických firem a budeme odhalovat střety zájmů pharma firem a lékařů.

V otázce přístupu k léčbě onemocnění a vakcinaci budeme vyžadovat jasnou spoluúčast klienta s právem osobního podílu na léčebném procesu, s právem klienta informovaně ho odmítnout na základě svobodné volby! Chceme upozornit na to, že člověk je nedotknutelná bytost.

Stojíme proti reklamní PR propagaci léků a vakcín!

Provedeme revizi systému zdravotního pojišťovnictví: Zajistíme revizi toku financí ve zdravotnictví, s poukázáním např. na obrovské toky peněz v souvislosti s tzv. covid pandemií. Budeme prosazovat převedení části spotřební daně z alkoholu, tabáku a tabákových výrobků do systému veřejného zdravotnictví. Necháme ke zvážení vyšší spoluúčast na nákladech léčení u těch pacientů, kteří si vědomě poškozují zdraví (kuřáctví, alkoholismus, narkomanie) či záměrně vědomě se vystavující vysokému riziku poškození zdraví.

Podpoříme odpovědnost člověka za péči o své zdraví.

Zemědělství a životní prostředí

„Udržíme si naši krásnou krajinu. Nenecháme si ji zničit od oligarchů.“

Budeme podporovat zemědělství k produkci potravin, nikoliv k produkci průmyslového zboží.

Chceme naši zemi uchovat: Pro naše potomky, a proto zavedeme přísná zákonná opatření proti devastaci naší země. Zabráníme, aby naše přírodní zdroje nebyly nesmyslně pleněny ze strany různých chamtivců. Stát bude hrát rozhodující úlohu při ochraně přírodních zdrojů.

Zakážeme: Zábor zemědělské půdy, dovoz palmového oleje, pěstování technických plodin určených pro biosložky.

Posílíme: Soběstačnost českého zemědělství.

Zrušíme: Dotace na elektroauta.

Odstraníme: Invazivní, nepůvodní rostliny. Nastolíme podmínky pro přírodní rovnováhu.

Doprava

Ekologie: Budeme podporovat ekologickou plynovou mobilitu namísto ekoteroristické elekromobility.

Zastavíme korupci u státních zakázek na dopravní stavby: Přizveme úspěšné stavitele dálnic v Polsku a dalších zemích, kde rychle, efektivně, ekologicky a ekonomicky rozvíjejí dálniční síť.

Budeme podporovat nákladní vlakovou dopravu: Různými dotačními pobídkami.

Omezíme zahraniční dopravce: Provedeme národní referendum na téma peníze za mýtné pro zahraniční dopravce anebo omezení mezinárodní přepravy vysokými tarify. Voliči rozhodnou.

Kultura

„Budeme chránit naše tradiční hodnoty a kulturu.“

Budeme chránit naše tradiční hodnoty a kulturu: Budeme posilovat české tradice, hodnoty i český jazyk.

Snížíme DPH na knihy: Chceme, aby se lidé vzdělávali a četli a aby knihy pro ně byly dostupnější.

Zrušíme koncesionářské poplatky: Česká televize a rozhlas nepoužívá koncesionářské poplatky transparentně a záměrně jimi mrhá. Proto poplatky zrušíme. Televize bude financována ze státního rozpočtu. Zákonem zakážeme začerňování smluv.

Sport

„Budeme podporovat mládežnický sport na všech úrovních.“

Provedeme audit činnosti Národní sportovní agentury. Postavíme se proti netransparentnímu financování sportu. Dotace musí být transparentní a adresné.

Podpoříme: Mládežnický sport na všech úrovních. Chceme, aby se děti radovaly ze sportu.

Budoucnost – naše děti a mládež

 • Ochráníme děti a mládež před genetickými experimenty a mrzačením.
 • Zajistíme jim přístup ke vzdělání ve školských zařízeních bez podmínek (zakrývání dýchacích cest, testování, očkování) a bez jakékoliv diskriminace a ponižování.
 • Vytvoříme podmínky pro vyžití dětí a mládeže ve volnočasových aktivitách bez ohledu na sociální postavení.
 • Prosadíme pro děti a mládež řádnou lékařskou péči se zaměřením na prevenci, posilování imunitního systému, zdravé stravování, zvyšování celkové fyzické a psychické odolnosti.
 • Budeme podporovat pěstování morálních vlastností našich dětí a mládeže, jejich vztah k tradiční rodině, úctu k rodičům a prarodičům, kultuře, dějinám a vlastenectví.
 • Mezi hodnoty lidství budeme navracet úctu dětí a mládeže ke starým a nemocným lidem, pomáhání těm, kteří to potřebují, hrdost na zemi, ve které žijí.

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

 1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
 2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
 3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
  Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

 • Změňte název článku.
 • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok