Ochrana osobních údajů

Kontaktní údaje pro dotazy a žádosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

Volný blok
U průhonu 1201/23
170 00 Praha 7

e-mail: gdpr@volnyblok.cz
ID datové schránky: 64dg2z3

Akreditace novinářů a zpravodajů
V tomto případě zpracováváme tyto osobní údaje: pohlaví, jméno, příjmení, mobil, e-mailová adresa, redakce, pozice, působnost, a to za účelem zasílání tiskových zpráv a dalších sdělení určených tisku a médiím, příp. dalších vámi zvolených kategorií e-mailových zpráv. Údaje uchováme do odvolání vašeho souhlasu s jejich zpracováním nebo nejdéle pět let od posledního uděleného souhlasu.

Žadatelé o členství a členové
U žadatelů a členů zpracováváme: pohlaví, jméno, příjmení, tituly, datum narození, adresa, e-mailové adresy, telefonní čísla, o pracovní pozici, dosaženém stupni vzdělání.

Kandidáti ve volbách
U kandidátů zpracováváme: pohlaví, jméno, příjmení, tituly, datum narození, adresy, e-mailové adresy, telefonní čísla, povolání, členství v politické straně nebo hnutí. Účelem je zpracování a podání přihlášky k registraci dle platných zákonů, a prezentace kandidátních listin v tištěných a elektronických médiích.

Dárci
U dárců zpracováváme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresy, e-mailové adresy, částka, určení daru, v případě nepeněžitého daru specifikaci plnění. Účelem je naplnění darovací smlouvy. Údaje uchováme po dobu šesti let.

Pokud dochází ke zpracování vašich osobních údajů externími osobami, jsou tito zpracovatelé oprávněni zpracovávat vaše údaje pouze v rámci našich pokynů a k účelům, k nimž je oprávněna vaše údaje strana zpracovávat.

K předávání vašich osobních údajů dochází také v rámci plnění povinností, které ukládají obecně závazné právní předpisy, a to úřadům nebo orgánům uvedeným v těchto předpisech.

Vaše práva ohledně zpracování osobních údajů
V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů máte právo za podmínek stanovených GDPR a obecně závaznými právními předpisy:

kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů, čímž ale není dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu do doby jeho odvolání,
na informaci, které vaše údaje zpracováváme,
na přístup k těmto údajům,
na jejich aktualizaci, opravu, nebo výmaz, příp. omezení jejich zpracování,
na přenositelnost údajů,
vznést námitku proti zpracování údajů,
nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování,
v případě pochybností o zákonném zpracování údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.