Lex Volný – Bojko – VOLNÝ blok: Jak sněmovna hodlá umlčet skutečnou opozici?

2021-07-14 | Z domova

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Dne 15. 7. 2021 projedná sněmovna návrh zákona Lex Volný – Bojko – VOLNÝ blok, kdy sněmovna může prostou většinou udělovat opozičním poslancům pokuty ve výši 100 % jejich příjmu, několikrát denně, a to za cokoliv, co sněmovna uzná jako přestupek.

Jak chce covid mafie umlčet Lubomíra Volného a Mariana Bojka, jedinou skutečnou opozici?

Tento náhubkový zákon covid mafie dokonale umlčí jakéhokoliv člena reálné, skutečné opozice, který se znelíbí vládnoucí garnituře a falešné opozici.

Do budoucna může a tedy i bude použit proti komukoliv, kdo bude v reálné opozici.

Zákon umožňuje ekonomicky zlikvidovat jakéhokoliv člena parlamentu.

Toto si nedovolili ani komunisté v 50tých letech.

Vyzýváme všechny poslanecké kluby, aby tento naprosto totalitní zákon blokovali. Tento zákon se totiž v budoucnu může obrátit proti každému z nich.

Stačí blokace dvou klubů a zákon neprojde.

Role jsou rozděleny: KSČM bude pro, SPD jako jediné bude jakoby proti.

Ostatně procedura upravená v § 90 odst. 2-7 Jednacího řádu Poslanecké sněmovny je určena pro zákony, které nemají kontroverzní charakter, což tento zákon zaručeně má. Přesto se současná vláda snaží takto kontroverzní zákon naroubovat na proceduru, která byla přijata v souvislosti s přípravou vstupu do EU.

Je tedy jasné, že cílem covid mafie není umravnit rebelujícího poslance, ale definitivně i do budoucna umlčet skutečnou opozici.

Související informace

Procedura schválení zákona v prvém čtení

Zdroj: PSP.cz

Procedura upravená v § 90 odst. 2 až 7 Jednacího řádu PS je určena pro zákony, které nemají kontroverzní charakter. Procedura byla přijata v souvislosti s přípravou vstupu do EU a umožňuje, aby byl návrh zákona přijat v Poslanecké sněmovně už v prvém čtení, tzn. bez projednání ve výborech, bez procedury navrhování pozměňovacích návrhů a bez druhého a třetího čtení. K rozhodujícímu hlasování dojde už v prvním čtení. Návrh k aplikaci této procedury musí dát předkladatel zákona spolu s jeho návrhem a jeho odůvodnění musí být obsaženo v důvodové zprávě. Sněmovna nemá možnost proceduru schválení zákona v prvém čtení iniciovat autonomně. Pokud proti návrhu na tuto proceduru vznesou námitku nejméně dva poslanecké kluby nebo aspoň 50 poslanců, návrh nelze tímto způsobem projednat. V případě souhlasu Sněmovny s touto procedurou, který se odhlasuje po skončení obecné rozpravy, následuje podrobná rozprava. Nelze při ní podávat pozměňovací nebo jiné návrhy, lze pouze navrhnout opravu data účinnosti v návrhu zákona a opravu legislativně technických, gramatických, písemných nebo tiskových chyb. Na závěr prvého čtení se Sněmovna usnese po závěrečném vystoupení navrhovatele a zpravodaje, zda s návrhem vyslovuje souhlas. Tím je projednávání zákona v Poslanecké sněmovně ukončeno a návrh zákona je zde přijat. Nepodaří-li se souhlas Sněmovny v této fázi vyslovit, nejde o zamítnutí návrhu zákona, ale je možno pokračovat ve standardním legislativním procesu v prvém čtení. Návrh zákona je možno vrátit nebo zamítnout, pokud se tak nestane, je návrh přikázán výborům a následuje další legislativní procedura

§ 90 odst. 2-7 Jednacího řádu Poslanecké sněmovny

Zdroj: PSP.cz

§ 90

(1) Návrh zákona uvede navrhovatel; po něm vystoupí zpravodaj, kterého určí organizační výbor nebo předseda Sněmovny (§ 88). Po vystoupení navrhovatele a zpravodaje se koná obecná rozprava.

(2) Navrhovatel může, současně s návrhem zákona, navrhnout Sněmovně, aby s návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvém čtení. Odůvodnění takového návrhu musí být uvedeno v důvodové zprávě. V případě, že důvodem je provedení závazků vyplývajících ze smluv, kterými je Česká republika vázána, předloží předkladatel k návrhu český překlad úplného znění těch právních norem, které mají být provedeny.

(3) Návrh podle odstavce 2 nelze projednat, vznesou-li proti němu před ukončením obecné rozpravy námitku nejméně 2 poslanecké kluby nebo 50 poslanců, anebo jde-li o návrh ústavního zákona, návrh zákona o státním rozpočtu nebo mezinárodní smlouvu, kterou se některé pravomoci orgánů České republiky přenášejí na mezinárodní organizaci nebo instituci.

(4) Návrh nelze projednat na schůzi, o jejímž svolání nebyli poslanci vyrozuměni podle § 51 odst. 6.

(5) Byl-li podán návrh podle odstavce 2, rozhodne Sněmovna po skončení obecné rozpravy, zda bude v jednání pokračovat tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Jestliže Sněmovna takový návrh schválí, zahájí předsedající o návrhu zákona podrobnou rozpravu.

(6) V podrobné rozpravě podle odstavce 5 nelze podat pozměňovací nebo jiné návrhy a lze pouze navrhnout opravu data účinnosti v návrhu zákona a jeho legislativně technických, gramatických, písemných nebo tiskových chyb. Na závěr prvého čtení se Sněmovna usnese po závěrečném vystoupení navrhovatele a zpravodaje, zda s návrhem zákona vyslovuje souhlas.

(7) Nebyl-li podán návrh podle odstavce 2 nebo Sněmovna takový návrh neschválila anebo nevyslovila souhlas s návrhem zákona podle odstavce 6, může se Sněmovna usnést, že vrátí návrh zákona navrhovateli k dopracování nebo že jej zamítne. Nerozhodne-li tak, přikáže návrh zákona k projednání garančnímu výboru, popřípadě dalšímu výboru nebo výborům, a to podle návrhu organizačního výboru nebo předsedy Sněmovny. Kterýkoli z poslanců může podat jiný návrh na přikázání; o takovém návrhu rozhodne Sněmovna bez rozpravy. Byl-li návrh zákona přikázán garančnímu výboru k projednání, nelze jej již vrátit navrhovateli k dopracování.

VÝZVA VOLNÉHO BLOKU
 • Ke svobodě můžeme jít pouze společně a s vaší masivní pomocí.
 • Prosíme, sdílejte všechno, všude, všem a všemi způsoby.
 • Přivádějte další a další.
 • Jakoukoli pomocí pomáháme nám všem! Děkujeme za vás!
 • Co si zvolíme, to budeme mít!

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

 1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
 2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
 3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
  Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

 • Změňte název článku.
 • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok