Jak vláda zneužívá stav legislativní nouze k prosazení apartheidu, diktatury a totality?

2021-07-01 | Odhalení, Z domova

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

V České republice lze stav legislativní nouze použít pouze pro jasně definované stavy ohrožení. A přesto jej stávající vládní strany opakovaně zneužívají k tomu, aby ve zkráceném jednání projednaly a schválily zákony, kterými se v ČR má zavést apartheid, diktatura a totalita!

V České republice je stav legislativní nouze upraven zákonem č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Stav legislativní nouze může na návrh vlády vyhlásit předseda Poslanecké sněmovny:

(1) Za mimořádných okolností, kdy jsou

 • zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo
 • bezpečnost státu nebo
 • kdy státu hrozí značné hospodářské škody, vyhlásí předseda Sněmovny na návrh vlády stav legislativní nouze na určitou dobu.

Sněmovna může stav legislativní nouze zrušit nebo omezit dobu, na níž byl vyhlášen.

Ani jedna tato skutečnost nebyla nikdy naplněna s ohledem na projednávání navrhovaných totalitních zákonů:
Sněmovní tisk 1225/0, Sněmovní tisk 1231/0, Sněmovní tisk 1242/0

(2) Ve stavu legislativní nouze může předseda Sněmovny na žádost vlády rozhodnout, že předložený vládní návrh zákona bude projednán ve zkráceném jednání.
(3) Návrh zákona, který má být projednán ve zkráceném jednání, přikáže předseda Sněmovny jednomu z výborů a současně stanoví nepřekročitelnou lhůtu, do které mu má výbor předložit usnesení se stanoviskem k věci. Výbor v usnesení navrhne, zda se má konat o návrhu zákona obecná rozprava a o kterých částech se povede rozprava podrobná; navrhne též lhůtu, do kdy má Sněmovna jednání o návrhu zákona ukončit.
(4) Ve stavu legislativní nouze posoudí Sněmovna před projednáním návrhu pořadu schůze, zda stav legislativní nouze trvá. Dojde-li k závěru, že podmínky pro jeho vyhlášení pominuly, stav legislativní nouze zruší.
(5) Ve stavu legislativní nouze posoudí Sněmovna před projednáváním vládního návrhu zákona, zda jsou podmínky pro jeho projednání ve zkráceném jednání. Neshledá-li důvody pro mimořádný postup, návrh zákona ve zkráceném jednání neprojedná.
(6) Ustanovení § 90 a 91 o prvém čtení návrhu zákona se ve zkráceném jednání neužijí.
(7) Sněmovna může rozhodnout, že od obecné rozpravy ve druhém čtení návrhu zákona upouští, a omezit řečnickou dobu až na pět minut. Třetí čtení návrhu zákona může následovat bezprostředně po čtení druhém. Ustanovení § 54 odst. 4 věty pátá, šestá a sedmá, § 94a a § 95a se pro druhé a třetí čtení ve zkráceném jednání nepoužijí.
(8) Sněmovna projedná návrh zákona ve zkráceném jednání i tehdy, když jí určený výbor nepředloží ve stanovené lhůtě usnesení podle odstavce 3; v takovém případě určí zpravodaje předseda Sněmovny.
(9) Ustanovení § 53 a ustanovení o lhůtě deseti dnů uvedené v § 97 odst. 3 a 4 a § 98 odst. 2 se neužijí.

Radek Vondráček (za ANO) coby předseda Poslanecké sněmovny ČR každým vyhlášením stavu legislativní nouze tedy zneužívá své postavení, aby byly prosazeny zákony proti občanským svobodám – zákony nastolující apartheid, diktaturu a totalitu.

Jaké zákony covid mafie prosazuje ve stavu legislativní nouze?

Sněmovní tisk 1231/0: Novela zákona o ochraně veřejného zdraví

Přečíslovaný Sněmovní tisk 1225/0, nyní Sněmovní tisk 1231/0

Cílem tohoto zákona je zavést v ČR tzv. covid pas a apartheid.

Sněmovní tisk 1225/0 resp. 1231/0 – zásadní body

Paragraf 69 písm. i)
Omezení účasti na veřejné nebo soukromé akci nebo vstupu do veřejnosti přístupného prostoru, včetně prostor vázaných na členství, úhradu nebo jinou podmínku – tedy v podstatě kamkoliv, pokud se neprokáží při vstupu OTN statusem:

 • Očkovaný: je účastníkem experimentálni genové studie ("vakcinace").
 • Testovaný: má negativní test starý max. 72 hodin.
 • Nemoc: prodělal onemocnění a má laboratorně vyšetřenou hladinu protilátek.

Paragraf 79 písm. a, b)
Orgány ochrany veřejného zdraví jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje o zdravotním stavu osob, ….o pozitivních a negativních výsledcích vyšetření v souvislosti s COVID – 19, údaje o rizikovém chování, … záznam o provedeném očkování proti COVID-19

Paragraf 79a
MZ vydává fyzickým osobám, o kterých jsou vedeny údaje v registrech, certifikát, kterým se osvědčuje informace o
a) očkování proti COVID19
b) prodělaném onemocnění COVID19
c) výsledcích vyšetření na přítomnost viru SARS-Cov-2 nebo jeho antigenu

Žijeme v elektronické době, časem tedy nepůjde kontrolu obejít, neboť v rámci chystaného projektu osobní identity bude váš status určovat elektronické zařízení, které máte stále u sebe – telefon či jiné, které jej nahradí.

Sněmovní tisk 1242/0: Vl.n.z. o zvl. způsobech hlasování do Poslanecké sněmovny

Odkaz: Sněmovní tisk 1242/0

Cílem tohoto zákona je znemožnit kontrolu nad transparentním průběhem voleb do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021.

 • Od září 2021 si vláda vyrobí "masivní epidemii".
 • Ve volebních komisích mají být pouze lidé dosazení aktuální vládou a pouze lidé vakcinovaní.
 • Cílem je ukrást hlasy voličů Volného bloku.

Pozměňovací návrh Volného bloku

Marian Bojko předložil 17. 6. 2021 za Volný blok "Pozměňovací návrh". Zde jsou zásadní body:

 • Každá politická strana má ve volební komisi svého zástupce.
 • Zástupce nesmí být z komise vykázán.
 • Všichni zástupci musí mít stálou vizuální kontrolu nad volební urnou.
 • Krajský úřad zajistí nepřetržité, veřejně dostupné on-line monitorování volebních schránek.
 • Místnost pro volební schránky musí umožňovat internetové připojení prostřednictvím datových služeb mobilních operátorů.
 • Zakazuje se vyžadování vakcinace proti covidu-19 pro účast voličů v jejich příslušných volebních okrscích.
 • Zakazuje se vyžadování jakýchkoli dokumentů, kromě čestného prohlášení o bezinfekčnosti.
Stanovisko VOLNÉHO BLOKU
 • VOLNÝ BLOK nedovolí zavést v naší zemi apartheid, diktaturu, totalitu.
 • VOLNÝ BLOK vyvodí trestní odpovědnost všech příslušných osob!
 • VOLNÝ BLOK postaví mimo zákon covid pasy, testy, vynucovanou vakcinaci a další totalitní opatření.

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

 1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
 2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
 3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
  Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

 • Změňte název článku.
 • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok