Souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci závažného veřejného zájmu na zjištění a informování široké veřejnosti o nežádoucích účincích tzv. „vakcinace“ proti nemoci covid-19.

Zpracování osobních údajů prováděné pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu.

1/ Tímto uděluji politické straně VOLNÝ blok, se sídlem U průhonu 1201/23, 170 00 Praha 7, E-mail: gdpr@volnyblok.cz a info@volnyblok.cz, ID datové schránky: 64dg2z3 a také provozovateli webu www.volnyblok.cz a dále panu poslanci Parlamentu České republiky Mgr. Lubomíru Volnému, jeho asistentům a dalším členům jeho poslaneckých kanceláří sídlících na adresách Sněmovní 176/4, 118 00 Praha 1 – Malá Strana a Mongolská 1529/6, 708 00 Ostrava – Poruba, E-mail: VolnyL@psp.cz, dobrovolný/svobodný/nepovinný a kdykoliv odvolatelný souhlas se zpracováním svých osobních údajů bez nároku na honorář v níže uvedeném rozsahu:

Jméno, příjmení, titul:

Datum narození:

Adresa trvalého pobytu a kontaktní adresa:

Telefon:

E-mailová adresa:

Jiný kontakt:

2/ Souhlasím s tím, aby byly mé výše uvedené údaje a další materiály (včetně fotografií, filmových snímků, dokumentů, příběhů etc.), které jsem poskytl(a) právnickým a fyzickým osobám uvedeným výše v odstavci 1/ sdělovány jiným osobám a to za účelem informování široké veřejnosti o možných negativních účincích tzv. „vakcinace“ proti nemoci covid-19 a to také včetně zveřejnění v souvislosti s politickými aktivitami VOLNÉHO bloku a pana poslance Volného: ANO / NE (nehodící se škrtněte).

3/ Souhlasím se zveřejněním fotografických, video nebo audio záznamů a další dokumentace, která zachycuje mou osobu a mé údaje a s použitím těchto materiálů na webu www.volnyblok.cz a v dalším veřejném prostoru (Internet, TV, rozhlas, tisk aj.) např. během petičních akcí, mediálních sdělení, veřejných vystoupení apod.: ANO / NE (nehodící se škrtněte).

4/ Souhlas se zpracováním svých údajů uděluji na dobu deseti let včetně následné archivace po dobu až deseti let. Tento svůj souhlas ovšem mohu kdykoliv odvolat. Výše uvedené údaje a informace byly poskytnuty v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob („GDPR“). Uvědomuji si, že poskytnutí svých osobních údajů pro výše uvedený účel není nezbytným zákonným ani smluvním požadavkem. Nemám povinnost své osobní údaje poskytnout. Mé osobní údaje mohou být zpracovávány automaticky a také manuálně. Mám právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Učinit tak mohu podepsaným písemným oznámením doručeným osobně nebo zaslaným na výše uvedené kontaktní adresy nebo emaily. Odvoláním mého souhlasu není dotčeno zpracování mých osobních údajů před jejich odvoláním. Beru na vědomí, že svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů mohu jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit v rámci Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

V                                          dne:

_______________________________________________________________

Podpis osoby udělující souhlas se zpracování osobních údajů

Souhlas ke stažení v PDF: souhlas-2021